AmaderShomoy.comhome


MYalY gvgjvq 2 alKi Rj


gmygx eMg, mybvgM : mybvgMi RvgvjM DcRjvq ej AvjvwPZ MYalYi gvgjvq `yB alKK Rj nvRZ cvwVqQ Av`vjZ| enwZevi `ycyi Zv`i Rj nvRZ ciY Kivi wb`k `b we wmwbqi RywWwmqvj gvwRU Avgj MnYKvix RvgvjM Rvbi Av`vjZ| Zviv njb, DcRjvi dbvievK BDwbqbi bvwRibMi Mvgi Avyj Revii Qj kvn Rvnvb wgqv (40) I MRvwiqv Mvgi gZ divR Avjxi Qj kwdKzj Iid Qwe wgqv (30)|


 
pag