AmaderShomoy.comhome


PvUwLj jvWkwWs we`yr Awdm NivI


BqvwQb Payix, PvUwLj (bvqvLvjx) : we`yrZi AevnZ jvWmwWs I we`yr KgPvixi Akvjxb AvPibi cwZev` MZKvj encwZevi mKvj 10 Uv _K 12 Uv ch wez RbZv vbxq cjx we`yr Awdm NivI Ki ivL| wez RbZv G mgq Awdm BUcvUKj wbc Ki I we`yr KgKZv/KgPvix`i `ybxwZi wei kvMvb w`Z _vK|

vbxq cjx we`yr mwgwZi wW.wR.Gg. Mvcvj P` wke cKvk RbZvi mvgb KgKZv I KgPvix`i wewfb AcKgi Rb cKvk gv cv_bv I Zv`i `vwe gb bqvi Avkvm w`j RbZv 12 Uvi w`K NivI cZvnvi Ki bq| Rvbv hvq, fxgcyi Mvgi 4wU evox ci mfvi 1bs wcWvii evwni _vKvq `wbK 5/6 NUvi ekx we`yr _vK bv|

G ecvi fxgcyi Mvgi mvnvM vbxq cjx we`yr Awdm dvb Kij jvBbgvb gvLjQ Zvi m Akvjxb AvPiY Kib| G NUbvq w nq vbxq RbZv we`yr Awdm NivI Ki|


 
pag