AmaderShomoy.comhome


ivgM niZvjweivax wgwQj nvgjvq AvnZ 40 jyUcvU


gv. RvwKi nvmb gvvb, ivgM (jxcyi) : ivgM DcRjvi Av_vKiv evRvi eyaevi ivZ niZvj weivax wgwQjK K` Ki wZb Mvgevmxi msNl, wjelY, PKjU evgv weviY, eemv cwZvb I emZNi fvOPzimn Dfq M֓ci 40 Rb AvnZ nqQb| G mgq 8/10 ivD duvKv wji k GjvKvq AvZsK Qwoq co| AvnZ`i ivgM I PvUwLj DcRjvi wewfb nvmcvZvj fwZ Kiv nqQ| cywjk NUbvj DcwZ nq jvwVPvR I KqK ivD ivevi eyjU QzoI cwiwwZ wbqb e_ nq Amnvqi gZv NUbvj ZvM Ki ej Rvbvb vbxq RbZv| m~ Rvbv hvq, eyaevi mvq `ebMi Mvgi BwjqvQ I wejvj nvmbi bZZ hyejxM I QvjxMi niZvj weivax GKwU wgwQj gvZvje wgqvi BUfvUv _K Avi nq Av_vKiv evRvi cuQv gvB `njv Mvgi IqvW weGbwc mfvcwZ byi AvwUqv, kvnxb I bvwQii bZZ `njv I Av_vKiv Mvgi kZvwaK jvKRb `kxq A mwZ nq AZwKZ nvgjv Pvjvq|

Lei cq `ebMi Mvgi jvKRbI `kxq A mwZ nq cvv nvgjv Kij AvZvKiv, `ebMi I `njv Mvgevmxi ga wg~Lx msNl i nq| msNl PjvKvj nvgjvKvix`i GKwU M֓c kxaicyi Mvgi IqvW Av.jxMi Kwl welqK mv`K Ave`yj nvB gvwSi emZNii mvgbi kZvwaK djR MvQ KU bviKxq Zvejxjv Pvjvq| G mgq Zviv Ave`yj nvB gvwSi emZN, ejv gvwSi emZNi, Rvnvxii emZNi, Avevmi emZNi, Wv. Aveyj Lvqii emZNi fvOPzi Ges A_vKiv evRvi gmvm nvmg vi, gmvm nvB vi fvOPzi I jyUcvU Pvjvq|

G evcvi ivgM _vbvi fvicv KgKZv GKGg gbRij nK AvK` Rvbvq, Av_vKiv, `njv I `ebMi welqwU eo aibi Kvb NUbv bq, GLvb Mvjvwji NUbv mwVK bq|


 
pag