AmaderShomoy.comhome


mv`yjvcyi myBcvii fzj BbRKkb ivMxi gZz


Avey Zvni MvBevv : MvBevvi mv`yjvcyi DcRjv ^v Kgc wPwKrmKi e`j myBcvii cyk Kiv BbRKkb DcRjvi LvϩcvUvbvQv Mvgi iwdK wgqvi x iwngv eMg (27) bvg GK MfeZxi gZy nqQ| eyaevi weKj 5Uvi w`K G NUbv NU|

Gw`K, ivMxi gZyi Lei b H ^v Kgci wPwKrmK I bvmK jvwZ KiQ wey ^Rbiv| cZ`kx I nvmcvZvj m~ Rvbv hvq, iwngv eMg eyaevi ejv cb 12Uvi w`K mv`yjvcyi DcRjv ^v Kgc fwZ nb| 5 Uvi w`K ZvK H ^vK`i myBcvi b` Kzgvi GKwU BbRKkb cyk Kib| Gi wKQyY ciB iwngvi gZy nq| G NUbvK K` Ki ivMxi wey ^Rbiv nvmcvZvji AvevwmK wPwKrmv KgKZv Wv. gvwgbyj Bmjvg I bvm Avbvqviv eMgK jvwZ Ki| ci Lei cq cywjk NUbvj wMq cwiwwZ wbqY Avb|

gZ iwngvi evev AvwQi Dwχbi AwfhvM myBcviK w`q fzj BbRKkb `Iqvq Zvi gqi gZz nqQ| AvevwmK wPwKrmv KgKZv Wv. gvwgbyj Bmjvg Rvbvb, ivMxK IivwWb BbRKkb `Iqv nqQ| G KviY Zvi gZy nIqvi K_v bq|Ze wK KviY myBcviK w`q BbRKkb `Iqv njv G welqwU Z` Ki `Lv ne|

Kvbv wPwKrmKK w`q Kb H ivMxK wPwKrmv mev `Iqv njvbv G cևki Reve wZwb Rvbvb, gwWKj AvwmvU ev bvmiv welqwU KZeiZ WvviK bv Rvbvbvq G iKg nqQ|


 
pag