AmaderShomoy.comhome


Wvvii Aenjvq beRvZKi gZz nvmcvZvj NivI


myKv gRyg`vi, jxcyi _K : jxcyii ivqcyi gWvY nvmcvZvj eyaevi weKj Wvvii Aenjvq beRvZKi gZz nIqvi AwfhvM cvIqv MQ| GZ gZ wki ^Rbiv Wvvi I bvmi wePvii `vweZ nvmcvZvj NivI Ki Zv`i Aei Ki Avav NUv| ci vbxq jvKRb myz wePvii Avkvm w`j cwiwwZ kv nq|

cmZ, nvmcvZvjwU cwZvi ci _KB Wvvii Aenjvq wk I emn ek KqKRb ivMxi gZz nq| G NUbvq nvmcvZvj NivI I fvOPzii NUbvI NUQ| gZ wki ^Rbiv Rvbvb, gjevi weKj dwi`M DcRjvi cwg Avjvwbqv Mvgi cevmx BKevji Atmˡv x KzmygK (19) gWvY nvmcvZvj fwZ Kiv nq| eyaevi weKj nvmcvZvji Wvvi A` GKRb bvmK wbq wmRvii gvag MfcvZ NUvb| GZ gvqi AwZwi iiY nwQj Ges beRvZKi Aev AvksKvRbK `L gWvY nvmcvZvj KZc miKvwi nvmcvZvji gwWKj Awdmvi Kwei Avnv`K Gb cixv Kivb|

GZ Wv. Kwei gv I wkwUK `Z G nvmcvZvj _K Ab nvmcvZvj ciY Kivi wb`k w`q Pj hvb| ci gWvY nvmcvZvj KZc ivMxi ^Rb`i bv ejB `Z nvmcvZvj ZvMi wb`k w`q ei Ki `b| Kvbv Dcvq bv cq ivMxi ^Rbiv Ab nvmcvZvj wPwKrmv bqvi Rb gWvb nvmcvZvj _K ei Kivi mv_ mv_ wk gviv hvq| G NUbvq Zviv myz wePvi bv cj AvBbvbyM eev wbeb ej Rvbv MQ|


 
pag