AmaderShomoy.comhome


weGbwc RvgvqvZi loh cwZnZ KiZ ne


myeZ mvnv mygb, b·Kvbv : K`xq QvjxMi mvaviY mv`K wmwKx bvRgyj Avjg ejb, evsjv`k QvjxM GKwU HwZnevnx wekvj Qv msMVb| cwZwU Av`vjb msMvg G msMVbi Mievj fwgKv iqQ| ZYg~j chvq QvjxMK Aviv ekx mymsMwVZ Ki Rbbx kL nvwmbvi nvZK kwkvjx KiZ ne| wZwb ejb, wbevPbK mvgb iL weGbwc RvgvqvZ ndvRZ Av`vjbi bvg `kK AwwZkxj Ki wbevPb evbPvji loh KiQ|

weGbwc RvgvqvZ ndvRZi loh mK mZK _vKvi cvkvcvwk Gme loh cwZnZ KiZ QvjxMi mKj Zii bZvKgx`iK AMYx fwgKv cvjb KiZ ne| wZwb MZKvj enwZevi weKvj vbxq knx` wgbvi b·Kvbv Rjv QvjxM AvqvwRZ wekvj Qv mgvek cavb AwZw_i fvlY Gme K_v ejb| Rjv QvjxMi mfvcwZ dqmj Avn` iwbi mfvcwZZ Qv mgvek Abbi ga ee ivLb Rjv AvIqvgx jxMi fvicv mfvcwZ gwZqi ingvb Lvb, hyM mv`K mveK gqi bRij Bmjvg Lvb, mvsMVwbK mv`K ckv ivq, AavcK fRb miKvi, K`xq hyejxMi m`m Avwid Lvb Rq, Rjv hyejxMi mfvcwZ bRij Bmjvg dwKi, K`xq QvjxM bZv Avey nvwbd, bvRgyj `v IqviQx Pj, gvndzRyj Avjg iRfx, iRvDj nvwdR iwkg, mvgQzj Kexi ivnvZ, mRb Nvl mRxe, Rjv QvjxMi mvaviY mv`K Lvik`yj Avjg cgyL|

Qv mgvekK wNi `ycyi _KB wewfb DcRjv I BDwbqb _K `jxq bZvKgxiv evbvi dzb, cKvW wbq wgwQj Ki knx` wgbvi mgeZ nb|

weKvj 3Uvi ga mfvj Kvbvq Kvbvq c~Y nq hvq| weKvj 4Uvq cavb AwZw_ mfvj Gm cuQj `jxq bZvKgxiv KiZvwj, vMvb Avi dzj w`q Zv`i eiY Ki bb|


 
pag