AmaderShomoy.comhome


mvmx`i fq evwoQvov gywhvv cwievi


BmgvCj mvBb Bgy : x-mvb wbq wbR evwoZ wdiZ cviQb bv jxcyii gywhvv Avyi ingvb| Zvi emZevwo `Lj Ki wbqQ vbxq f~wg`myiv| wbR evwoZ Mj cvY gi djv ne ej cwZwbqZ ZvK gwK `Iqv nQ| G Aevq wbR emZevwo nvivZ emQb wZwb| MZKvj enwZevi evsjv`k vBg wicvUvm Avmvwmqkb AvqvwRZ GK msev` mjb Avyi ingvb Gme AwfhvM Kib|

Avyi ingvb ejb, jxcyi m`i _vbvi 14 b^i gv`vix BDwbqb wbR evwoi cvk Rxebi mvgvb mq _K 1993 mvj 41 kZvsk Rwg q Ki emevm Ki AvmwQjb| cvki duvKv RvqMvi GKwU Ask vbxq cfvekvjx Aveyj evkvi weKwd Kivi j 5 eQii Rb Pzwc Ki wbq gqv` kl nIqvi ci Rwg _K Zvi BUi fvUv mwiq wbZ Mwogwm i Ki| cybivq 1 eQii Rb Pzw bv Kivq Zvi GB m~Y Rwg `Lji Dχk Zvi wbRi I Zvi cwievii Ici nvgjv, wg_ gvgjv w`q wfU-gvwU _K DQ` Kivi cwiKbv Ki| wZwb AviI AwfhvM Kib, weMZ 2 eQi AvM Aveyj evkvi Zvi Avcb fvB Avey Zvni, BmgvBj nvmb, ggZvR, kvgmywb, bvwRg Dwb I wmivR gix GK Acii hvMmvRk Zv`i wbR Rwg _K DQ` Ki| Gi ci _K Avyi ingvb vbxq gywhvv`i m wbq vbxq Rjv ckvmK, cywjk mycvimn miKvii DP chvq kiYvcb nqI e_ nb| Aveyj evmvii mvmx evwnbxi gwKZ gywhvv Avyi ingvb cyiv cwievi wbq jxcyi Qo cvwjq eovQb ej msev` mjb Rvbvbv nq| cavbgxi wb`k myz I wbic Z`i `vwe Rvwbq Avyi ingvbi x dvZgv eMg ejb, Avgiv GB Aea `Lj`vi mvmx`i Mvi I wePvi cavbgxi n͇c Kvgbv Kib wZwb| mv`bv : ZviK


 
pag