AmaderShomoy.comhome


Ggwcfz wbq msm` Zvci gyL A_gx


gv`Kiva wekwe`vjq emQ wmwm KvgivwbR^ cwZe`K : Gevi gv`K wbqY cwZwU emiKvwi wekwe`vjq KvR mvwKU (wmwm) Kvgiv vcbi wb`kbv `Iqv nqQ ej RvwbqQb wkvgx byij Bmjvg bvwn`| MZKvj enwZevi RvZxq msm` cևkvi ce wZwb G Z_ Rvbvb|

ZviKv wPwZ GK cևk weGbwci GweGg Avkivd Dwb wbRvb gxi KvQ RvbZ Pvb, wewfb emiKvwi wekwe`vjq I BsiwR gvagi zji wkv_x`i ga Aeva Bqvevmn giY bkv gv`K mebKvix`i msLv cPzi| Gme cwZvbi wkvi cwiek Dbqb wkv gYvjqi c _K Kvbv D`vM bIqv nqQ wKbv?

Reve byij Bmjvg bvwn` ejb, cևZK emiKvwi wekwe`vjq gv`K`e wbqYi Rb Kvvm wmwm Kvgiv vcbi wb`kbvi cvkvcvwk gv`K wbqY KwgwU MVb KiZ ejv nqQ| G KwgwU wkv_x`i KvDwjsqi gvag gv`K _K `~i mwiq Avbvi Pv Kie|

msiwZ gwnjv Avmbi mvabv nvj`vii ZviKv wPwZ cևki Reve wkvgx Rvbvb, weGbwc-RvgvqvZi mwnsm Kgm~wP niZvj, fvOPzi, RvjvI-cvovIqi KviY DP gvawgK cixvi 33wU ci cixvi mgqm~wP cwieZb KiZ nqQ| ivRbwZK mwnsmZvi KviY cvmi nvi MZ eQii Zzjbvq cuvP kZvsk KgQ|

mvabv nvj`vii AbycwwZi KviY ckwU DvwcZ nqwb| gvdv Rvjvj gwnDwχbi cևki Reve byij Bmjvg bvwn` Rvbvb, mviv`k wZbwU miKvwi gv`vmvmn `vwLj I Avwjg ͇ii gv`vmv iqQ 9 nvRvi 347wU, ^Z GeZ`vqx gv`vmv 6 nvRvi 856wU| GQvov Bmjvgx wekwe`vjq Awafz dvwRj (cvm) gv`vmv 1 nvRvi 65wU, dvwRj (mvb) gv`vmv 31wU, Kvwgj gv`vmv 212wU I miKvwi gv`vmv 3wU|

byij Bmjvg myRbi cևki Reve wkvgx Rvbvb, `k GgwcIfz (zj, gv`vmv, KvwiMwi I KjR) cwZvbi msLv 11 nvRvi 624wU|

byibex Payixi wjwLZ cևki Reve byij Bmjvg bvwn` Rvbvb, eZgvb miKvi G ch miKvwi gvawgK we`vjq 2 nvRvi 988 Rb mnKvix wkK-wkwKv wbqvM `Iqv nqQ|

PjwZ A_eQi k~b c`i wecixZ 1 nvRvi 532 Rb bZzb wkK wbqvM `Iqvi welqwU cwqvaxb iqQ|

Rvdij Bmjvg Payixi ZviKv wPwZ cևki Reve gx Rvbvb, cvewjK wekwe`vjqi wkK`i cvUUvBg KbmvjUw I we`k ckvq wbqvwRZ _vKvi welq GKwU Awfb bxwZgvjv cYqbi wPv miKvii iqQ|

msiwZ gwnjv Avmbi msm` m`m GGb gvndzRv LvZzb eex gI`y`i m~iK cևki Reve mgvRKjvY cwZgx cևgv` gvbwKb Rvbvb, 60 eQii ewk eqm njB Zviv wmwbqi wmwURb nb| Zv`i webvg~j hvZvqvZ I gYmn wekl myhvM myweav `Iqvi welq bxwZgvjv iqQ| GwU msm` cvm nj R bvMwiKiv myhvM cveb|

wkvcwZvb wd wbaviY G mvsm`i wjwLZ cևki Reve wkvgx Rvbvb, BZvga gYvjq fwZ wd I Abvb wd Av`vqi welq bxwZgvjv Rvwi KiQ| Gi eZq NUj GgwcI evwZjmn KVvi eev bIqv nQ|

A_gx Kb UvKv `eb bv? UvKv w`Z ne : wkvcwZvb GgwcIfz Kivi Rb A_ Qvo bv Kivq RvZxq msm` Awaekb A_gx Aveyj gvj Ave`yj gywnZK Zzjvaybv Kijb wmwbqi msm` m`m Ges AvIqvgx jxMi cwmwWqvg m`m kL dRjyj Kwig mwjg|

kL mwjg ejb, GgwcIfwi welqUv GKbK cvm nqQ| wK ZviciI A_gx UvKv w`Qb bv| A_gx Kb UvKv `eb bv? UvKv w`Z ne| G mgq msm` A_gx DcwZ bv _vKvi mgvjvPbv Ki mwjg ejb, Dwb msm` bB| Dwb Kb _vKeb bv? Avgv`i K_v bZ ne|

mwjg msm` m`m`i j Ki ck ivLb, Avcbviv Kx UvKv Pvb bv? Gmgq mevB nvZ DwVq mwjgK mg_b Kib| mwjg ejb, A_gxK G nvDRi mwUgU eySZ ne| G welq wZwb cavbgxiI n͇c Kvgbv Kib|

mwjg ejb, wkvgx Avgv`i KvQ _K GgwcIfz nevi DchvMx wkv cwZvbi ZvwjKv wbqQb| wK A_gx UvKv Qvo KiQb bv| Avgiv wkv cwZvb GgwcIfzwi welq wbq Kvbv m`yiI cvwQ bv| eZgvb miKvii Avgj 100 fvM wkK we`vjq cvVvbv nQ| wK GZwKQyi ciI GgwcIfw wbq Amvl _KB hvQ|

mwjg vfi m ejb, A_gx Kb UvKv Qvo KiQb bv? `k Zv A_bwZK msKUi ga bB| Dwb RbMYi UvKv `eb| cևZK GgwcK 3wU Ki gvU 900 wkv cwZvbKI hw` GgwcIf Kiv nq, m gv 3 nvRvi KvwU jvMe| 2 jvL 23 nvRvi KvwU UvKvi evRUi ga GB UvKv LyeB mvgvb|

kL mwjgi eei ci wkvgx b~ij Bmjvg bvwn` ejb, AvwgI GKRb msm` m`m| Ze wkvgx wnme Avwg msm`i KvQ Revew`wn KiZ eva| kL mwjgi eei m GKgZ cvlY Ki wZwb ejb, AvmjB wkv gYvjqi h ARb, mLvb GKUv LyuZ _K hvQ, KviY Avgiv GgwcIfz KiZ cviwQ bv| wK Avgvi wKQy Kivi bB| KviY A_ `eb A_gx| Avgiv A_ cjB GgwcIfz KiZ cvwi| ZvB msm` m`miv h gZ cKvk Kijb AvwgI mB `vwei m GKZgZ| AvgvK AvRK UvKv `qv nj KvjB GgwcIfz cwZvbi ZvwjKv NvlYv Ki `ev| wkvgx ejb, AbK gYvjqi UvKv eq nq bv| eQi kl UvKv diZ hvq| wK wkv gYvjqi UvKv LiP Zv nqB, eis Avgiv Aviv UvKv PvB|


 
pag