AmaderShomoy.comhome


KvbvWvq nvmvb Avmvwg, ^w͇Z nvmb


`y`K ejQ LwZq `LebvkivZ Avwkqvbv Payix : KvbvWvq cv mZzi gvgjvq mveK ciiv cwZgx Aveyj nvmvb Payix Awfhy nqQb| Avi GZ Ki wZwb A^w͇Z iqQb| wZwb GUvK Zvi wei loh wnmveB `LQb| Avi Gw`K mveK hvMvhvM gx mq` Aveyj nvmb ^w͇Z iqQb| wZwb `viY Lywk| wZwb ejb, Avwg AvMB ejwQjvg Avwg `ybxwZ Kwiwb| Gw`K KvbvWvi Z` m A_ gx Aveyj gvj Avyj gywnZ| Avi `ybxwZ `gb Kwgkb ejQ Aveyj nvmvb PayixK KLbvB AevnwZ `qv nqwb| cgvY cj ZvK Avmvwg Kivi myhvM AvQ| KviY ZvK m`n fvRbi ZvwjKvq ivLv nqQ| mB wnmve Z` kl Zvi wei AwfhvM cgvY nj ZvK Avmvwg KiZ euvav bB| `y`Ki Kwgkbvi mvnveywb Py ejQb, Aveyj nvmvbK KvbvWvq Awfhy KiQ| ZvKZv XvKvq AevnwZ `qv nqwb| ZvK gvgjvZ m`nfvRbi ZvwjKvq ivLv nqQ|

mveK ciiv cwZgx Aveyj nvmvb Payix ejQb, cvmZzi wVKv`vwi KvR cZ evsjv`wk KgKZv`i Nyl `qvi lohi AwfhvM iqj KvbvwWqvb gvDUW cywjki `vqi Kiv gvgjvq Awfhy KiQ| GUv Kb KiQ ZvivB Rvb| KviY AvgvK Awfhy Kivi gZv Kvb KvR Avwg Kwiwb| Zv`i GB aibi AvPiY Avwg wewZ| AevKI| KvbvWvq GK evOvwji gvag Gme Kivbv nQ | Avgvi wei loh nQ| cvmZz cK civgkK wbqvM mnhvwMZvi gvag Nyl bqvi lohi AwfhvM Avgvi wei KvbvwWqvb cywjki gvgjvq Avwg wewZ, nZevK| gvgjvi welq Avwg GLbI wKQyB Rvwbbv| Avwg GB msv Kvb bw_c cvBwb| ZvB wK AwfhvM ZvI Avwg ejZ cvie bv| Avwg Kvb wnmveB wgjvZ cviwQ bv| KviY Avwg KviI KvQ _K Kvb UvKv bBwb| ckB DV bv| cvmZz cK civgkK wbqvM Nyl bqvi AwfhvM DVQ Avgvi wei Zv mZ bq ejB Avwg wekvm Kwi| cvmZzi wVKv`vwi KvR cZ evsjv`wk KgKZv`i Nyl `qvi lohi AwfhvM `vqi Kiv gvgjvq mveK ciiv cwZgx Aveyj nvmvbmn wZbRbK Awfhy KiQ iqj KvbvwWqvb gvDUW cywjk|

Gw`K KvbvWvi gvgjvq mveK hvMvhvM gx mq` Aveyj nvmbK Awfhy Kiv nqwb| KvbvWvI Avgvi wei Kvb cgvY cvqwb| GB cK `ybxwZ lohi AwfhvM IVvi ci AvgvK wbq AbK loh nqQ| GKwU wmwۇKU AvgvK wbq AbK w`K Z`exi KiQ| duvmvbvi Pv KiQ| wK mUv Zviv cviwb| Ze Zviv Avgvi BgRi AbK wZ KiQ| gvbyl AvgvK fzj eySQ| w`bi kl wekevsKi AwfhvM wg_ cgvwYZ ne| Ze Lvivc jvMQ Avgvi bvg fvwq Aveyj nvmvb Payix Kvb myweav wbqQb| Avwg mUvI wekvm KiZ cviwQ bv| wZwb Ggb cwievii GKRb Qj wZwb wK Ggb KvR KiZ cvib| wZwb ejb, KvbvWv cywjki gvgjvi Kv_vI bvg bB| GZ mwZ NUbvB DV GmQ| mq` Aveyj nvmb ejb, cvmZzi `ybxwZi m mswkZv bB mwU GLb cgvY nqQ| Avgvi fveg~wZ zb nqQ mUv Dvi ne bv Kvb w`b| hv nvwiqwQ ZvI wdi cve bv| Ze mwZ cgvY nqQ| GZ fvj jvMQ| Avwg Avmj lohi wkKvi nqwQ| AvgvK weZwKZ Ki miKviK eKvq`vq djZ GKwU gnj AccPvi KiwQj| GUv cieZxZ `y`Ki Z`i cgvwYZ nqQ| GLb Avevi njv|

Gw`K , cvmZz cK GmGbwm jvfvwjbi `ybxwZi loh wbq KvbvWv cywjki Z` mvl RvwbqQb A_gx Aveyj gvj Ave`yj gywnZ| GmGbwm-jvfvwjbi mveK KgKZv Kwfb IqvjmK Avmvwg Kivi K_v Rvbvbvi ci wmjU GK cwZwqvq Aveyj gvj Avyj gywnZ ejb, GUv fvjv nqQ| iqj KvbvwWqvb gvDUW cywjk (AviwmGgwc) eyaevi GK weewZZ Rvbvq, cvmZz wbgvY civgk `vb I Z`viwKi KvR cZ Nyl jb`bi welqwU Z` mvc mveK ciivgx Aveyj nvmvb Payixmn jvfvwjbi KqKRb KgKZvK Awfhy Kiv nqQ| wZwb ejb, Avwg Lywk nqwQ| KviY Kwfb evUvK Zviv h AvM Kiwb, ZvZ Avwg Avcw KiwQjvg| Avwg Zv`i ejwQjvg, ZvK gvd Kivi KvbI myhvM bB| Avgv`i GLvb m wMw wQj, ILvb wQj bv| Gevi nqQ, GUv fvj| Aveyj nvmvbi welq gx ejb, Aveyj nvmvb Avgv`i GLvb m`nfvRb ew, ILvb (Awfhy) nqQ, GUv fvj|

Gw`K Rvbv MQ, cvmZzi wVKv`vwi KvR cZ evsjv`wk KgKZv`i Nyl `Iqvi lohi NUbvq KvbvwWqvb Kvvwb GmGbwm-jvfvwjbi mveK GK R KgKZvmn wZbRbK Awfhy KiQ `kwUi cywjk| Zviv njb GmGbwm-jvfvwjb BUvibvkbvji mveK fvBm cwmWU Kwfb Iqvjm, KvbvWvi bvMwiK RyjwdKvi Avjx fuBqv I evsjv`ki Aveyj nvmvb Payix| G NUbvq c_gevii gZv GKRb evsjv`wk bvMwiKK Awfhy Kiv njv| mq` Aveyj nvmb ejb, KvbvWvq gvgjvi ga w`q bvqwePvi cwZwZ nqQ| Avwg h i _KB `ybxwZi m Avgvi we`ygv mswkZv bB ej Rvwbq AvmwQjvg mUvB cgvwYZ nqQ| KvbvWvi cywjk Kwfbi cvkvcvwk jvfvwjbi mveK KgKZv igk kvn, gvnv` BmgvBjKI Awfhy KiQ| Giv `y`Ki gvgjviI Avmvwg| KvbvWvi wdbvbwmqvj cvi GKwU cwZe`b DjL Kiv nq, GmGbwm-jvfvwjbi mveK R wbevnx Iqvjm Mvi nIqvi ci Av`vjZ nvwRi nIqvi kZ Rvwgb gyw cqQb| GmGbwm-jvfvwjbi wei evsjv`ki mePq eo AeKvVvgv cK cv mZz wbgvY civgkKi KvR cZ Awbqgi Avkq bqvi AwfhvM Avbv nqQ| DjL, `y`Ki `vqi Kiv gvgjvi AwfhvMc ejv nq, mq` Aveyj nvmb Ges Aveyj nvmvb Payix 2011 mvji 29 g GmGbwm jvfvwjqbi wZb KgKZv Kwfb Iqvwjm, igk mvnv, gv. CmgvBj Ges BwcGmi Dc-eevcbv cwiPvjK gvnv` gvdvi m XvKvq eVK Kib| wK `y`Ki Kiv gvgjvq mq` Aveyj nvmb I Aveyj nvmvbK Avmvwg Kiv nqwb| Zv`iK m`nfvRb`i ZvwjKvq ivLv nqQ|

Gw`K cvmZz cK `ybxwZ Pv gvgjvq mveK ciiv cwZgx Aveyj nvmvb Payix Avmvwg nIqvi ci ZvK wbq bZzb Ki fveQ `ybxwZ `gb Kwgkb| Kwgkbi Kiv gvgjvq m`nfvRb wnme _vKv GB wcwWwe bZvK Kov bRi`vwiZ ivLv nQ| `ybxwZ `gb Kwgkbi Kwgkbvi gvnv` mvnveywb Pzy ejb, cvmZzZ civgkK wbqvM `ybxwZ Pvi AwfhvM Aveyj nvmvb PayixK m`ni ZvwjKvq ivLv nqQ| Zvi wei AwfhvM Z` Kiv nQ| `ybxwZi Kvb AwfhvM cj gvgjvq ZvKI Avmvwgi ZvwjKvq Afy Kiv ne| KvbvWvq cvmZzi `ybxwZi h Z` PjQ GwU `y`Ki Z` mnvqK ne|

KvbvWvi cywjk Z`i ci Aveyj nvmvb PayixK gvgjv KiQ, A_P `y`K ZLb ejQ, Zviv h_ Z_ cgvY cvqwb| Zvnj `y`Ki wK Z` NvUwZ wQj-Ggb ck DVQ| GZ `y`K gb KiQ Zvi wei IB mgq mivmwi Kvb AwfhvM bv cvIqvq gvgjvq Avmvwg Kiv nqwb| m`nfvRb wnme bvg ivLvq Z` PjQ| Z` Zvi wei Kvb AwfhvM cj ZvKI Avmvwgi ZvwjKvq Avbv DwPr| hZY Z` kl bv nQ ZZY bZzb Ki hvi bvg Avme cgvY cvIqv hve ZvK Avmvwg Kiv hve| Avevi hv`iK Avmvwg Kiv nqQ Zv`i Kviv wei cgvY bv cjI AevnwZ `Iqv me| mv`bv : Bgij kvn`


 
pag