AmaderShomoy.comhome


Ilya Kvvwbi Dcnvibvgv


Avngv` hvqbywb mvbx :

wekl wnme Avcbvi cwZv KZUzKz nqQ wKsev nQ Zv eySZ cviv hvq Zvi KvQ Avmv gwWKj wicևRUwUf`i msLv `L| AviI GKUv evcvi j Kiv hZ cvi| eomo ev gvwbvkbvj Ilya Kvvwbi wicևRUwUf Kgb Avm| Iiv Avmv gvbI eySZ ne, GB Wvvi aZei ga, GLb KvR bv w`jI ci `e| Gi gvS AviI AbK evcvi AvQ| WvviwU Kvb A‡j c֨vKwUm KiQb| mLvb wekl Wvvi KRb, Zvi AwPiB ivMx evovi mvebv AvQ wKbv| wKsev h P^vi emQb Zv`i W DBji KviY AwPiB Zvi ivMxi Xj bvge wKbv| AbK mgq mB Wvvi AvM hLvb wQjb mLvb Kgb c֨vKwUm nZv GmeI weeP welq|

P^vi ivMx bB, AeavwiZfve ai bIqv hvq Zvi KvQ Kvbv wicևRUwUfI Zgb Avme bv| `y-GKRb Avme| Zv`i ewkifvMB Avme, Ab Kvbv Wvvii P^vi wfwRU KiZ cviQ bv, ZvB mgqUv KvR jvMvbvi Rb| KD Avme, fwelZi BbfgU wnme, Kg c֨vKwUmi mgq hviv wbqwgZ `Lv KiZ, AbK Wvvi Zv`i gb ivL| KD Avme, hvI `y-GKUv ivMx nq, mLvb hb Zvi Ilya jLv nq m KviY| ewkifvM Lye Kg c֨vKwUm nq Ggb Wvvii Kcvj RvU GKwU Kjg wKsev wKQy cvW| Avi GKivk wjUviPvi GwMq w`q Ilyyai YMvb| wKQy wdwRwkqvb mvgcj `Iqv nq, Ze mme Ilya eRvq Kg `vgi Ges cwZw`bi Rxeb cvq cևqvRb nqB bv Ggb me|

wK hw` c֨vKwUm RgRgvU nq? `viY Dv GK wP| GKUz ewk ivZ njI Zvi P^vii mvgb wicևRUwUf`i evMi mvwi Rg _vKe| Wvvi mvne hb wei bv nb, ZvB `Z wdwRwkqvb mvgcjjv AvM `e| wjUviPvijv co kvbvbv SzuwKc~Y, Wvvi mvne iM Mj wnZ wecixZ nZ cvi| `vwg wMdU _vKj mUv nqZv AvM `Iqv nq| Kjg `Iqvi GKUz mveavb _vKb| GKUz `vwg bv nj Wvvi mvne AcgvwbZ eva KiZ cvib| cvWi I ZvB, QvU wc cvW bv w`q eo mvBRi vBivj cvW `Iqv nq|

Wvvi mvnei hZv ewk ivMx, ZvK `Iqv wdwRwkqvb mvji g~jgvbI ZZv ewk| `vwg AvwUevqvwUK wKsev bZzb me `vwg Ilya| Kg`vwg Ilya ejZ nqZv Mvmi Ilya, mUvI `kUvi cvKU `Iqv nq Ges msLvq GKvwaK| mB m _vKe GKUv KvPzgvPz fve, Wvvi mvne Lywk njb Zv?

AbK e Wvvi Avevi mvn gv `yw`b wfwRU `b| Avi m w`bjvZ i nq wicևRUwUf`i ovwo| Kvi AvM K XzKe| mvaviYZ Zv`i wbR`i fZi Avvivws _vK| h AvM cuQve ev h AvM evM ivLe Zvi wmwiqvj AvM cve| KD ewk mgq Wvvii P^vi _vKe bv, hb AciRbK ewk Acv KiZ bv nq|

GKevi GK wmwbqi Wvvi Avgv`i Rywbqi`i Dk Ki ejjb, ԆP^vi kl hLb GKUv cvDiwU wKb evmvq div ZLb Zvgvi Qjiv ej bv, Avey GUv Kvb Kvvwb w`j? GKB m jvI cjvg Avevi nmI w`jvg| Ilya Kvvwbjv nb wMdU bvB hv Zviv wPwKrmK`i `q bv| mvevb-kvy _K i Ki myU wcm wKsev weQvbvi Pv`i| KvUjvwi mU _K i Ki Uwej gvU| gM, evwU, _vgvj dv Kx _vK bv mB wMdU AvBUg| mvgbi wPwKrmK h ek `vwg Zv evSvbvi Rb ejv nq G wMdU gv GKUv GmwQj, Avcbvi Rb Avwg iL w`qwQjvg mvi|

wMdUi gvv GLb AvKvk QuyB QyuB KiQ| jvcUc, gvevBj dvb KLbI mivmwi `Iqv nq KLbI ejv nq Avgv`i GKUv BUvibvj mvf nqwQj, e c֯vBevi wnme Avcbvi bvg GmQ| wKsev GKUv jvK `Lvbv jUvwi wKsev KzBR cwZhvwMZv| Gici cyivi wnme Avme `vwg GKwU UvejU wcwm| Avcwb wbRi cQ` gZv wKb wbqb ej PK GwMq `Iqv GLb bwgwK evcvi nq MQ|

Lye Kg Wvvii evwo cvIqv hve hLvb Ilya Kvvwbi `Iqv GKUv gM bB| wKsev Wvvi mvnei P^vi cvwb LvIqvi gMUv cqmv w`q Kbv| Ԇ`v AvMi evi h cvW w`qwQwj, Avgvi gqUv Lye cQ` KiQ| AvRK GKUz Zvi P^vi hve, KqUv cvW w`m| G KvR cևZK WvviiB wbZw`bi NUbv| ez, AvZxq wKsev cvov-cwZekx eovZ Avmvi ci GKUv cvW cj `viY Lywk| my`i GKUv Kjg cj Zv K_vB bvB|

Avi MnKΩx? wZwb Zv AviK KvwV mim| evmvq GKivk gM, weqZ cvIqv GKSuvK Kvc wcwiP| ZviciI wMdU cvIqv gMUv kvKm XzmZ XzmZ eje, _vKzK AbK, GUv AbK my`i| wWRvBbUv AvbKgb| KLbI GKB wRwbm GKvwaK cj, _vKzK, `yB fvBqi Rb `yBUv| Pvwn`vi GLvbB kl bv| mw`b ekwKQy KvPzgvPz Ki, AbKUv wgbwgb Ki Awfbe GK Ave`vi Kij, AvQv Ilya Kvvwb Zv Zvgv`i AbK wKQy `q| GKUv eyqv RvMvo Ki w`Z cvie bv| fvjv eyqv cvwQ bv|


 
pag