AmaderShomoy.comhome


wkweii AvgY cvv AvgY Kie cywjk : PMvg ^ivgx


gvmy`yj nK, PMvg : Bmjvgx Qvwkwei Kgx`i cvv AvgY KiZ cywjkK wb`k w`qQb ^ivgx W. gnxDxb Lvb AvjgMxi|

RvgvqvZi WvKv niZvji c_gw`b MZ eyaevi mvZKvwbqvq wkweiKgx`i wjZ AvnZ nb cywjk Kbej BKevj| Zvi AvMi w`b GbvqZ evRvi cywjki GKwU Mvwo cvovbv nq| MZKvj enwZevi weKvj e`i bMixi GbvqZ evRvi gvo cywjki MvwoZ Avb `Iqvi NUbvj cwi`kb Kib ^ivgx| Gmgq DcwZ cywjk KgKZv`i wZwb IB wb`k `b|

^ivgx mvsevw`K`i ejb, GLb _K G aibi Kvbv AvgY cywjk ^vfvweKfve be bv| cvv AvgY Kie cywjk|

IBme NUbvq RwoZ`i cwZ uwkqvwi DPviY Ki gx ejb, RwoZiv mveavb, KD invB cve bv| hviv Kvʸjv NwUqQ, hviv DmKvwb`vZv, hviv A_`vZv, KvDK Qvo `Iqv ne bv| G aibi asmvZK KgKvKvixiv mgvRi kΓ, RbMYi kΓ|

AwMKvʯj cwi`kbi mgq vbxq evwm`v I eemvqx`i m K_v ejb gx| Zvi m wQjb wWAvBwR bIki Avjx Lvb, PMvgi Rjv ckvmK Ave`yj gvbvb, bMi cywjki Kwgkbvi kwdKzj Bmjvg, PMvgi cywjki mycvi KGg nvwdR Avvi, ive-7 Gi AwabvqK Kgvvi Gg mvn` Kwig|

cywjki gbvej fO hvQ wKbv mvsevw`K`i Ggb cևki Reve PMvg Aci GK Abyvb gx ejb, cywjk MYZvwK miKvi eevq Pj| eZgvb MYZvwK miKvi| wZwb hyw `Lvb, ^iZvwK miKvii Avgj cywjkK Xvj wnme eenvi Kiv nqQ| Avgiv cywjkK mfve eenvi KiwQ bv|

AvMvgx wbevPb wbq weivax `ji AvjvPbvi c֯vei welq gnxDxb Lvb AvjgMxi ejb, AvjvPbv hLb nqQ, Zviv ZLb Avmbwb| evm kb Qo Mj Avi Kx wdi Avme?

msweavb mskvabi mgq Kvbv eVK weGbwci Ask bv bIqvi w`K BwZ Ki cwg cwUqvq KvMvW m`i `߇i mvsevw`K`i cևki Dˇi GK_v ejb wZwb|

^ivgx ejb, miKvi msweavb I AvBb Abyhvqx KvR Kie| AvBb I msweavb jNb Ki Ab Kviv `vwqZ bIqvi GLwZqvi bB|

djvbx nZv gvgjvq miKvii Aevb RvbZ PvBj gx ejb, gvgjvwU GLb weGmGdi Av`vjZ| mLvb _K Kx wmv Avm, Zv Avgiv `Le|

wbevPbi AvMB Kv`i gvjvmn KqKRb hyvivcivaxi ivq KvhKi ne wKbv RvbZ PvBj wbevPbi m GK wgwjq bv djvi civgk `b|

hyiv evsjv`k KvMvWK 6wU evU w`qQ| enwZevi mjvi nvi Abyvb ^ivgx Ask bb| XvKv wbhy gvwKb hyivi iv`~Z Wvb WweD gRxbv I KvMvW gnvcwiPvjK wiqvi AvWwgivj MvRx mvivqvi nvmb Abyvb wQjb|

gx AviI ejb, msweavb I AvBb jNb Ki fwelZ AwbevwPZ KD gZvq Avmvi Kvbv myhvM bB| `k hviv MYZi weivwaZv KiQ Zv`iK wPiZi DrLvZ Kiv ne| RvgvqvZ h aibi mgvR weivax KvR KiQ Zv Av`vjZ Aegvbbvi kvwgj| RvgvqvZ mevP Av`vjZi ivqi wei Aevb wbqQ| mv`bv : ZviK


 
pag