AmaderShomoy.comhome


Lvj`v wRqvi m K_v ewjwb : wmBwm


`jIqvi nvmvBb : cavb weivax`jxq bZv Lvj`v wRqvi m Uwjdvb Kvb K_v nqwb ej RvwbqQb cavb wbevPb Kwgkbvi (wmBwm) KvRx iwKe Dwb Avng`| wmBwm RvwbqQb, `vwqZ bqvi ci Lvj`v wRqvi m Zvi Kvb K_v nqwb| MZKvj enwZevi wbevPb Kwgkb mwPevjqi mjb K GK_v ejb wZwb| weGbwci vqx KwgwUi m`m W. Ave`yj gCb Lvbi m eVKi welq wZwb ejb, Zvi m AvovB Nv eVK nqwb| `o Nv eVK nqQ| cvwievwiK I ewMZ welq AvjvPbv nqQ| `ki cwiwwZ wbqI K_v ejwQ| Ze ivRbwZK AvjvPbv Lye KgB nqQ| Gmgq MYgvagK wevw Gwoq ewb msev` cwiekbi Rb Avnevb Rvbvb wZwb| wmBwm ejb, Avcbviv ewb msev` cwiekb Kieb| KviY Avcbv`i Dci RvwZi i`vwqZ iqQ| Gmgq RvwZK wevwi c_ wbq hveb bv| mvsevw`K`i cwZ gvbyl ZvwKq _vK| Zviv mZ Z_ cwiekb Kieb GgbwUB gvbyl Pvq| AvgivI Zv Avkv Kwi| GQvov eZgvb wbevPb Kwgkbi fwgKvi mgvjvPbv Ki AvmQb weivax`jxq bZv Lvj`v wRqv| KvRx iwKe bZZvaxb GB KwgkbK Ԇgi`nxb ejI AvLvwqZ Kib wZwb| Lvj`vi IB mgvjvPbvi Reve wbevPb Kwgkbvi Rve` Avjx MZ eyaevi bvUKxq fwZ mvsevw`K`i ejb, Bwmi gi` mvRvB iqQ| IB Lei cKvk wbqI Dv cKvk Kib wmBwm| MYgvagKgx`i Dχk wZwb AviI ejb, Kvb wRwbm cvuPveb bv, Roveb bv| cwivi Ki ewb Z_ Dcvcb Kib| Zvnj RvwZ Avcbv`i abev` `e| mv`bv : Bgij kvn`


 
pag