AmaderShomoy.comhome


myenvbi wei AwfhvM Avgj wbqQ UvBeybvj


gvngy`yj Avjg : myenvbi wei Avbv AwfhvM Avgj wbqQ UvBeybvj| gywhyKvjxb gvbeZvweivax AvRvwZK Acivai AwfhvM AvUK RvgvqvZ Bmjvgxi bvqe Avwgi gynv` Ave`ym myenvbi wei AwfhvM Avgj wbqQb UvBeybvj| AvMvgx 2 Avei AwfhvMi welq bvwbi Rb ZvwiL avh Kiv nqQ| MZKvj enwZevi wePvicwZ GwUGg dRj Kexii bZZ wZb m`mi AvRvwZK Aciva UvBeybvj-1 G-msv Av`k `q|

MZ 16 mޤ^i myenvbi wei AwfhvM Avgj bIqv ne wK bv, m welq bvwbi Rb 19 mޤ^i w`b avh Kib UvBeybvj| AvR myenvbi wei AwfhvM Avgj wbjb UvBeybvj| G mgq UvBeybvj myenvb nvwRi wQjb| Gi AvM MZ 15 mޤ^i ivc myenvbi wei AvbyvwbK AwfhvM UvBeybvj Rgv `q| Zvi AvMi w`b 14 mޤ^i Z` msv myenvbi wei Z` kl Ki ivci cavb Kumywji KvQ Rgv `q|

ivc Rvbvq- Z` cwZe`b myenvbi wei gywhyKvj MYnZv, nZv, AcniY, AvUK, wbhvZb, jyb, AwMmshvM I gvbeZvweivax AvRvwZK Acivai lohi bqwU AwfhvM Avbv nqQ| Gme AwfhvMi c Z` KgKZvmn 43 Rb mvx iqQb| 2012 mvji 20 mޤ^i cvebvi GKwU dR`vwi gvgjvq myenvbK Mvi Ki AvBbkLjv ivKvix evwnbx| 23 mޤ^i ZvK gvbeZvweivax AvRvwZK Acivai AwfhvM AvUKv`k `q AvRvwZK Aciva UvBeybvj-1| IB mgq _K KvivMvi AvUK iqQb myenvb| mv`bv : Bgij kvn`


 
pag