AmaderShomoy.comhome


evsjv`k Pvik eQi wcwQq hve


wmWwbZ AvIqvgx jxMi mwgbvi evivwbR^ cwZe`K : 15 mޤ^i 2013 mܨvq Awjqvi wbD mvD_ Iqjm wekwe`vjq evsjv`k AvIqvgx jxM Awjqv kvLv RvwZi RbK eez kL gywReyi ingvbi 38Zg kvnv`vZevwlKx Dcj eez Ges evsjv`k kxlK GK mwgbvii AvqvRb Ki| IB mwgbvi eviv AZ Rvivjvfve DjL Kib AvMvgx wbevPb weGbwc-RvgvqvZ RvU gZvq Gj evsjv`k 40 eQi bq 4k eQi wcwQq hve| evwivi wmivRyj nKi mfvcwZZ Ges wcGm Pzbyi mvjbvq IB mwgbvi g~j ce cvV Kib wbDKvmj wekwe`vjqi wkK, Kwe W. Aveyj nvmbvr wgb| Abyvb cavb AwZw_ wnme Awjqvi dWvij Ggwc wg. gvU wUmjIqU I wekl AwZw_ wnme W. gvmy`yj nK I ^vaxb evsjv eZviK`i wkx MvqK gjq Mvywj DcwZ wQjb| GQvov Ab`i ga ee ivLb AvIqvgx jxM, Awjqvi Dc`v Mvgv Avyj Kvw`i, wbD mvD_ Iqjm wekwe`vjqi wkK W. evqRx`yi ingvb, K_vmvwnwZK I MelK kvLvIqvr bqb, mvsevw`K, bvUKvi AvwK`yj Bmjvg, wmivRyj mvjwKb, W. byii ingvb LvKb, W. wbRvgyxb, W. jvfjx ingvb, W. iZb Kzz, cexi g, kL kvgxgyj nK, gv. Avjx wmK`vi, Gg`v`yj nK eKzj, mwjgv eMg, W. Aiwe`y mvnv, Avyj gwZb, Kv`i wkK`vi, QvjxM Awjqv kvLvi mvaviY mv`K Avwgbyj Bmjvg iej cgyL|

IB mwgbvii AbZg w`K nQ wewfb fvM wef wmWbxi AvIqvgx msMVbjvi DjLhvM bZv-Kgxi AskMnY| AskMnYKvix cvq me evB AvMvgx wbevPbK AvIqvgx jxMi Rb AbZg Pvj wnme DjL Ki bZv-Kgx`i cwZ `ji Rb KvR Kivi Avnevb Rvbvb| Zviv evievi DPviY Kib AvIqvgx jxMi bZv-Kgx`i wavwef _vKvi mgq Avi bB| mKj gvb-Awfgvb fzj HK nIqv Qvov Avi Kvbv Dcvq bB| mevP kw w`q wbevPbi Rb KvR Kivi ZvwM` `b|

Kwe W. Aveyj nvmbvr wgb Zvi g~j ce eezi kke, Kkvi Ges ivRbwZK Rxeb `kb welq msc AvjvKcvZ Kib| cei GKwU Ask `kK`i PvL Ak֓mRj nq IV| mB AskwU nQ eyjMwiqvi GK mvsevw`K eez kL gywReyi ingvbK wRm KiwQjb,

Avcbvi mePq eo hvMZv wK?

Avwg Avgvi `ki gvbylK fvjevwm|

Avcbvi mePq eo AhvMZv wK?

Avwg Avgvi `ki gvbylK Lye ewk fvjevwm|

Abyvb cavb AwZw_i fvlY Awjqvi dWvij Ggwc wg. gvU wUmjIqU ejb, Avwg AZ Meeva Kwi GB fe h, cwgv `kjvi ga AwjqvB c_g ^vaxb evsjv`kK ^xKwZ w`qwQj| wZwb evsjv`ki Ri Rb eezi ewj bZZK kvi m iY Kib Ges wekvm Kib evsjv`k AZ `ZZvi mB Dbqbi c_ GwMq hve| wZwb mwZ AbywZ msm` wbevPb ZvK mg_b Rvbvbvi Rb evOvwj KgywbwUi KvQ KZZv cKvk Ki ejb, wZwb wmWwbi evsjv`wk KgywbwUi gji Rb KvR Ki hveb|

W. evqRx`yi ingvb AZ fve ejb, wKQy jvK RvwZi RbK cևk agK Ub Gb wevw mwi Pv Kib| G Zviv agi AcevLv w`q gymjgvb`i RvwZi wcZv wnme GKRb bexi bvg ej _vKb| GwU wevwKi| bexwR Avgv`i agxq bZv nZ cvib, wK RvwZi wcZv bq| Avgv`i Rvbv `iKvi, mw` Avie, KvZvi, cvwKvb, wgmimn me gymwjg `kiB RvwZi wcZv AvQ| Zvnj Avgv`i evOvwj RvwZi RbK _vKZ Amyweav Kv_vq? IBme jvKiv DkcևYvw`Zfve gvbylK fzj evSvQ| hLb `wL Awjqvi wbD mvD_ Iqjm wekwe`vjq Mvx w`em cvjb Kiv nq, ZLb Avgvi gb ck RvM Avgv`i RvwZi wcZvK Kb Avgiv Gfve mvb `LvZ cviwQ bv? KviY Avgv`i RvwZi wcZvK Avgv`i `kiB wKQy ivRbwZK `j weZwKZ Kivi Pv Ki| wK RvwZ wnme Avgv`i gv_v Zzj `uvovZ nj Avgv`i RvwZi RbK wbq Kvbv wevw mw Kiv hve bv|

K_vmvwnwZK kvLvIqvr bqb ejb, Ԇh gvbylwUi n`q evsjv`ki PqI eo, mB `k Zvi Kvbvw`b gZz ne bv| Zvi gZy nqwb| wZwb euP AvQb, _vKeb Avgv`i mKji gvS| eez wK inxg Kwigi gZv mvaviY KD, h ZvK nZv Kiv hve? eez GKwU PZbvi bvg| PZbvK nZv Kiv hvq bv|

mvsevw`K AvwK`yj Bmjvg ejb, 1971 mvj `ki RbMY ay mB GKRb gvbylKB wPbwQj, Zvi WvK mvov w`q Rxeb evwR iL hy wMqwQj| wZwb mB gnvb wKse`x, Awemsevw`Z bZv eez kL gywReyi ingvb| wZwb ay AvIqvgx jxMi bb wZwb mKji bZv| Zvi welq Kvbv aibi weZK Kvg bq|

mfvcwZi fvlY evwivi wmivRyj nK ejb, Avgiv eezi Av`ki mwbKiv evsjvi gvbyli fvMvbqbi Rb `k-we`k msMvg Ki hve| Kviv gwK-avgwKi KvQ Avgiv gv_v bZ Kwi bv| Avgv`i fq `wLq jvf bB| gvbyli ^c jovBq Rq Avgv`i mywbwZ|

mwgbvii klvsk DcwZ `kK`i Abyiva ^vaxb evsjv eZviK`i wkx gjq Kzgvi Mvywj Zvi weLvZ Mvb hw` ivZ cvnvj kvbv hZ, eez gi bvB cwiekb Kib|


 
pag