AmaderShomoy.comhome


ivRavbxevmxi we cvwbi Rb eiv 5 nvRvi KvwU UvKv


16265 KvwU UvKvi 11wU cK Abygv`b`jIqvi nvmvBb : cvq 16 nvRvi 265 KvwU UvKvi 11wU cK Abygv`b w`qQ RvZxq A_bwZK cwil`i wbevnx KwgwU (GKbK)| MZKvj enwZevi kievsjv bMii GbBwm mjb K AbywZ GKbK mfvq G cKjv Abygv`b Kiv nq| cavbgx I GKbK Pqvicvimb kL nvwmbv mfvq mfvcwZZ Kib|

GQvov XvKv gnvbMixZ Pvwn`v gvwdK we cvwb mieivni j cuvP nvRvi 248 KvwU UvKvi GKwU cK Abygv`b Kiv nqQ| Abygvw`Z XvKv GbfvqibgUvwj mvmUBbvej IqvUvi mvcvB cKi AvIZvq bvivqYMi Mvecyi GjvKvq IqvUvi wUUgU cvU vwcZ ne| gNbv b`x _K cvBc jvBbi gvag cvwb Gb G cvU cwikvab Ki XvKvq mieivn Kiv ne| cwZw`b 50 KvwU wjUvi (500 GgGjwW) cvwb cvU cwikvab Kiv hve| cKwU evevwqZ nj cyivb XvKv, gwZwSj, cb, dwKivcyj, Div, jkvb, ebvbx, wbKz, wLjZ, evv I wgicyi GjvKvq chv cvwb mieivn ne| cKwU evevqb Dbqb mnhvMx msv GwWwe, GGdwW (dv) Ges BAvBwei KvQ _K wZb nvRvi 499 KvwU UvKv cvIqv hve|

mfvq cv_wgK wkvi Rb Dcew (2q chvq) cKi ZZxq mskvabxI Abygv`b Kiv nq| mskvabxi dj cKwUi eq `uvwoqQ cuvP nvRvi 687 KvwU UvKv| cKi Aaxb mviv`ki cvBgvwi zji `wi` wkv_xi cևZKK gvwmK 100 UvKv nvi Dcew c`vb Kiv nQ| Gi AvIZvq cwZgvm RyjvB 2008 _K wWm^i 2009 gqv` 48 jvL 15 nvRvi 636 RbK Ges Rvbyqvwi 2010 _K Ryb 2013 gqv` 78 jvL 17 nvRvi 977 RbK Dcew c`vb Kiv nqQ| ewaZ gqv` A_vr RyjvB 2013 _K Ryb 2015 gqv` cwZgvm 78 jvL 70 nvRvi 129 Rb wkv_xK Dcew c`vb Kiv ne|

mfv kl cwiKbv wefvMi mwPe fBqv kwdKzj Bmjvg Abygvw`Z cKmg~ni wewfb w`K wbq mvsevw`K`i Rvbvb| GKbK mfvq 11wU cK Abygv`b Kiv nqQ| GZ cvq 16 nvRvi 265 KvwU UvKv eq ne| cK eqi 9 nvRvi 851 KvwU UvKv wRIwe LvZ _K Ges 6 nvRvi 414 KvwU UvKv cK mvnvh _K gUvbv ne|

mfvq DcwZ wQjb A_gx GGgG gywnZ, cwiKbv gx GK L`Kvi, Kwlgx gwZqv Payixmn GKbKi Abvb m`m, mswk gxeM, cavbgxi Dc`vMY, cwiKbv Kwgkbi m`miv, gYvjqi mwPeiv Ges mswk EaZb KgKZviv|


 
pag