AmaderShomoy.comhome


`kevmxi KvQ Kv`i gvjvi cwievii Ave`b


Avj-Avgxb Avbvg : gvbeZvweivax Acivai AwfhvM RvgvqvZ bZv Avyj Kv`i gvjvK DP Av`vjZ duvwmi Av`k `qvi ci `kevcx 48 Nvi niZvj cvjb KiQ evsjv`k RvgvqvZ Bmjvgx| ivqi wei wewfbfve cwZwqv RvbvQ `jwU|

ivq ^vfvweKfveB y Rbve gvjvi cwieviI| cwievii c _K ivqi wei wewfb hyw w`q Avyj Kv`i gvjvi cwievii c _K `kevmxi wbKU wKQy wRvmv- wkivbvg GKwU ee cKvk Kiv nqQ mvgvwRK gvagmn wewfb gvag| eewU wbDR BfU 24 WUKg-Gi cvVK`i Dχk Zyj aiv njv|Avyj Kv`i gvjvi cwievii c _K `kevmxi wbKU wKQy wRvmv-evsjv`k RvgvqvZ Bmjvgxi mnKvix mUvwi Rbvij Rbve Avyj Kv`i gvjv 1948 mvj dwi`cyi Rjvi m`icyi _vbvq RbMnY Kib| Zvi wcZvi bvg mvbvDjvn gvjv I `v`vi bvg Avey gvjv| wZwb gvawgK I DP gvawgK wkv mgv Kivi ci XvKv wekwe`vjq DP wkvi Rb fwZ nb 1969 mvj| ^vaxbZv hyi iZ kL gywRei ingvb Gi 7B gvPi fvlYi ci Avyj Kv`i gvjv Mvgi evoxZ Pj hvb Ges hyi cyiv mgq wZwb MvgB Aevb Kib| 1972 mvj wZwb cybivq XvKv wekwe`vjq wdi Gm knx`yjvn nj Aevb Ki Aavqb AevnZ ivLb I 1977 mvj ch covbv Kib| 1979 mvj Rbve Avyj Kv`i gvjv evsjv`k RvgvqvZ BmjvgxZ hvM`vb Kib| PjwZ eQii 5B deqvwi Avyj Kv`i gvjvK AvRvwZK Aciva UvBeybvj-2 Z_vKw_Z gvbeZv weivax Acivai AwfhvM hvexeb Kviv` c`vb Ki| MZ 17B mޤ^i mywcg KvUi Avwcj wefvM UvBeybvj KZK c` ivqi wei Avyj Kv`i gvjvi Kiv Avwcj LvwiR Ki I hvexeb Kviv` evwZj Ki 6 bs AwfhvMi wfwˇZ mevP kvw gZy` c`vb Ki|`kevmxi wbKU wRvmv-

1. PjwZ eQii 5B deqvwi UvBeybvji `qv hvexeb Kviv` mvRvi ci Z_vKw_Z MYRvMiY gi Pvci gyL 18B deqvwi AvBb mskvab Ki mskvwaZ AvBb gnvgvb mywcg KvUi Avwcj wefvM KZK gZy`i h ivq c`vb Kiv nqQ Zv AvͩRvwZK I `kxq AvBbi m~Y cwicx|2. 6 bs AwfhvM nhiZ Avjx ji cwievi nZvKv gv GKRb mvx gvgbv eMgi ^vi wfwˇZ duvwmi ivq `qv njv- hv evsjv`ki wePvi wefvMi BwZnvm bwRiwenxb| AevK Kiv evcvi njv mvxi eqm NUbvi mgq wQj gv 13 eQi| Ggb ivq wK Av` MnYhvM?3. nqiZ Avjx jii gq miKvii ^vx gvgbv eMg 28.09.2007 ZvwiL wgicyii Rjv`Lvbvq gywhvv hv`yNii KgKZv Rvn`v LvZyb Zvgvbvi KvQ `qv mvvrKvii Kv_vI Zvi cwievii nZvKvi ecvi Avyj Kv`i gvjvi bvg ejbwb| ^vvrKvi _K Aviv Rvbv hvq h, wZwb NUbvi ci gvbwmKfve fvimvgnxb nq cob| Rjv`Lvbvi KvMRc Avwcj wefvM Dcvcb Kivi ciI Ggb GKRb mvxi ^v weePbvq Gb wKfve GB duvwmi ivq `qv njv?4. Aviv weqKi evcvi GB h, GB gvgbv eMg gvgjvi Z`Kvix KgKZvi KvQ 13.08.2011 ZvwiL `qv Revbe`xZ Kv_vI Zvi cwievii m`m`i nZvKvix wnme Avyj Kv`i gvjvi bvg DjL Kibwb| ^vaxbZvi 42 eQi ci wZxq evii gZ wbR cwievii nZvKvi K_v ejZ Gm gvgbv eMg Kb GKwU evii Rb Avyj Kv`i gvjvi bvg ejjb bv?5. A_P 17.07.2012 ZvwiL gvgbv eMg UvBeybvj-2 G Gm Avyj Kv`i gvjvi bvg nZvKvi mv_ Rwoq mv w`jb| mv `Iqvi ci gvgbv eMg wWd ci Rivq Avyj Kv`i gvjvK Zvi cwievii nZvKv RwoZ _vKZ ^P `LQb- GB K_v A^xKvi KiQb I ciiweivax ee w`qQb|6. Avhi ecvi GB h, Z`Kvix KgKZv gbvqviv eMgi Revbe`x I Riv _K Rvbv hvq gvgbv eMgK 3 bs AwfhvM mvsevw`K L`Kvi Avey Zvje nZvKvi mvx wnme ZvwjKvfy Kiv nqwQj| A_P gvgbv eMg Gm mv w`jb 6 bs AwfhvM| G AyZ ecvijv Avgj bv wbq GB AwfhvM I mvxi wfwˇZ wKfve gZy` `qv nj?7. Kb Ggb GKRb Acivaxi (?) wei GKRb Pvym mvxI cvIqv Mj bv? wewfb c cwKvq DjwLZ mgvRi wPwZ mvmx, wePviKi Rwg `LjKvix, Puv`vevR jvK`iK miKvii mvx evbvbv njv Kb?8. Aci w`K Avyj Kv`i gvjvi c Aemi cv cavb wkK, Pwjk eQi ai PvKwi Kiv XvKv wekwe`vjqi knx`yjvn nji gmwR`i Bgvg, wn`y agvj^x cgyL ewMYi `qv mv weePbvq bqv njv bv Kb ?

Avyj Kv`i gvjv RvZxq cmKvei m`m I cici `yBevi 1982 I 1983 mvj XvKv dWvij mvsevw`K BDwbqbi mn-mfvcwZ wbevwPZ nqQb, ^vaxbZv cieZx mgq BmjvwgK dvDkbi KgKZv wnmve wbqvM cqQb, ^ivPvi weivax I KqviUKvi miKvi cwZvi Av`vjb AvIqvgx jxM, weGbwc, RvZxq cvwUi wewfb RvZxq bZv`i mv_ wjqvRv KwgwUZ iZc~Y f~wgKv cvjb KiQb|

Gjv Kvbv wKQy weePbvq bv Gb h mvx wZb RvqMvq wZb iKg mv w`qQ mB mvi wfwˇZ aygv ivRbwZK KviY Kv`i gvjvK KmvB Kv`i evwbq h duvwmi ivq `qv njv Zv wK gb bqv hvq?


 
pag