AmaderShomoy.comhome


HkxK `yevB cvVvbvi K_v wQj


Rwb Mvi 5 w`bi wigvwece wekvm I Zvnwgbv Avvi wgZz : ivRavbxi PvgjxevM wbnZ cywjk KgKZv gvndzRyi ingvb I Zvi x ^cv ingvbK nZvi NUbvq cևivPbv `Iqvi AwfhvM Avmv`yvgvb Iid RwbK (27) Mvi Kiv nqQ| MZKvj eyaevi ivZ 10Uvi w`K XvKv gnvbMi Mvq`v cywjk (wWwe) ivRavbxi gij evvi wWAvBwU cևR GjvKv _K ZvK Mvi Ki| Rwb wbnZ `wZi gq Hkx ingvbi ez|

Gw`K, RwbK wRvmvev`i Pb MZKvj `ycyii ci RwbK 10 w`bi Rb ndvRZ Pq XvKvi nvwKg Av`vjZ Ave`b Kib gvgjvi Z` KgKZv Mvq`v cywjki cwi`kK Avey Avj Lvqi| bvwb kl gnvbMi nvwKg Avmv`yvgvb b~i cuvP w`b ndvRZi Av`k `b| Av`vjZ Rwbi c Kvbv Rvwgbi Ave`b nqwb|

XvKv gnvbMi Mvq`v cywjki hyM Kwgkbvi gwbij Bmjvg GK msev` mjb Rvbvb, Mvi GovZ HkxK we`k( `yevB) cvVvbvi jvf `Lvq Zvi ez Avmv`yvgvb Rwb| G nZv NUbvi cavb Avmvwg Hkx ingvb Zvi ez Rwbi evcvi ek wKQy Z_ w`qwQj| cv_wgK wRvmvev` Rwb Gme Z_i wKQy ^xKvi KiQb, wKQy A^xKvi KiQb| Hkx ejwQj nZvi Bb`vZv wQjb Rwb| nZvi NUbvi AvM wZwb (Rwb) HkxK we`k cvVvbvi cևjvfb `wLqwQjb Ges nZvKvji ci wZwb HkxK Avkq `b| Ze Rwb Avkq `Iqvi K_v ^xKvi KijI cևivPbvi K_v A^xKvi KiQb| cywjk KgKZv gvndzRyi ingvb I Zvi x ^cv ingvb nZKvi NUbvi ci Hkx RwbK nZKvi weeiY `q|

wZwb ejb, Rwb gv`K eemvqx| GQvov wZwb wbRK Wv wWii I we`k wkx cvwVq wewfb kv-Kivi K_v ej hyeK-hyeZx`i AbwZK KvR wj Kivq| G m Kkj cqmvIqvjv ZiYx`i eQ bb| nZvKvi ci Hkx Rwbi KvQ Avkq bq I nZvKvi evcvi Avjvc AvjvPbv Ki| Gici Rwb Zvi ez wgRvbyi ingvb iwbK w`q Di gyM`vi gw`bvevMi GKwU evwoZ evmv fvov Ki `q|

eyaevi ivZ 10Uvi w`K XvKv gnvbMi Mvq`v cywjki `wY wefvMi wZb b^i wUgi mnKvix Kwgkbvi Ryqj ivbvi bZZ GKwU `j gij evvi wWAvBwU cևRi bq b^i ivWi 40 b^i evwo _K Avmv`yvgvb RwbK Mvi Ki|

Gi AvM Hkx Mvii ci Av`vjZ 164 avivq ^xKvivw Revbe`xZ nZvKv Rwb I iwbi mZvi K_v ^xKvi Ki| ci m Av`vjZ Zvi `qv Revbew` cZvnvii Ave`b Ki| Ave`b Hkx ej, ZvK m dvqvi nZvi fq `wLq ^xKvivwg~jK Revbe`x Av`vq Kib|

MZ 16 AvM ivRavbxi PvgjxevMi Pvgjx gvbkbi wbR evmv _K cywjk KgKZv gvndzRyi ingvb I Zvi x ^cv ingvbi iv jvk Dvi Ki cywjk| G NUbvq wbnZi QvU fvB iej evw` nq cb gWj _vbvq GKwU nZv gvgjv Kib| NUbvi cii w`b Hkx wbRB cb _vbvq Gm AvZmgcb Ki| msev` mjb AviI DcwZ wQjb- DcKwgkbvi (wgwWqv) gvmy`yi ingvb, Mvq`v cywjk `wY wefvMi DcKwgkbvi Rvnvxi nvmb gvZzeei, AwZwi DcKwgkbvi gvLjmyi ingvb| mv`bv : Bgij kvn`


 
pag