AmaderShomoy.comhome


KVvi Kgm~wPZ hvQ ndvRZ


wbR^ cwZe`K : ndvRZ Bmjvg weZwKZ bZv`i ev` w`q Zv`i K`xq KwgwU cybMVbi wmvZ wbqQ ej AwfhvM DVQ| GQvov AvMvgx 21 mޤ^i mve Zv`i wZxq AbywZ Ijvgv-gvkvqL mjb _KB gvV chvq ndvRZ Bmjvgi bZvKgxiv bZyb I KVvi Kgm~wP w`e ej avibv Kiv nQ| ndvRZ Bmjvgi K`xq I vbxq chvqi bZv`i m Avjvc Ki bZviv GgbUvB ejQb|

ZvQvov K`xq KwgwU cybMVbi K`xq KwgwUi cwiwa evoQ ej RvwbqQb ndvRZ Bmjvg evsjv`ki K`xq KwgwUi mvsMVwbK mv`K AvwRRyj nK Bmjvgvev`x|

Rvbv MQ, ndvRZi KqKRb weZwKZ I wewfb ivRbwZK `ji kxl chvqi bZvi civgk Abyhvqx bvbvb Kgm~wP w`Z miKvii m gyLvgywL Aevb mw nIqvq ivRbwZK Ab KVvi mgvjvPbvi gyL coQ ndvRZ Bmjvg bvg GB AivRbwZK msMVbK| ZeyI Zviv (ndvRZ) Zv`i iL ndvRZi K`xq KwgwU cybMVb Kivi wmv wbqQ ej GKwU m~ wbwZ KiQ|

GQvov ndvRZi m wewfb ivRbwZK `j I miKvii m bZyb Ki Mvcb AuvZvZ nqQ Ggb Re mK ndvRZi K`xq bZviv Rvbvb, ndvRZ KLbv miKvi ev Kvbv ivbwZK `ji m AuvZvZ Kivi ckB Avm bv| KviY ndvRZ Bmjvg Av`vjb Ki 13 `dv evevqbi Rb| Avi hZY bv miKvi ndvRZi IB 13 `dv gb bv be ZZY Avgv`i GB Av`vjb Pje|


 
pag