AmaderShomoy.comhome


ivRkvnxZ Aveviv QvjxM Kgxi iM KvUj wkwei


W wicvU : ivRkvnx wekwe`vjq msjM wgRvcyi QvjxM Kgx`i Ici nvgjv Pvwjq cuvP RbK Kywcq AvnZ KiQ Qvwkweii GK`j Kgx| AvnZ`i ga GKRbi iM KU `qv nqQ| enwZevi weKj wgRvcyi nvwbdvi gvo GB nvgjv nq| AvnZ`i ivRkvnx gwWKj KjR nvmcvZvj fwZ Kiv nqQ| Zv`i ga ivRkvnx wekwe`vjq kvLv QvjxMi m`m Bgvg gn`xi Wvb nvZ I euv cvqi iM KU w`qQ wkwei Kgxiv| Zvi Aev AvkvRbK ej wPwKrmKiv RvwbqQb|

gwZnvi _vbvi Iwm Ave`ym mvenvb Rvbvb, nvgjvq RwoZ`i Mvi IB GjvKvi GKvwaK evmv I Qvvevm Awfhvb PjQ|

AvnZ Ab QvjxM Kgxiv njb- cևmbwRr Kygvi Nvl, bvwn` nvmvb, Ckvi I mvvg nvmb| cZ`kxiv Rvbvb, ivRkvnx wekwe`vjq Kvvm QvjxMi niZvjweivax wgwQj Ask wbq `ycyi 2Uvi w`K evwo wdiwQjb msMVbi KqK Kgx| Zviv wgRvcyi nvwbdvi gvo cuQvj 10/12 Rb wkweiKgx Zv`i j Ki evgv wbc Ki| ci nvmyqv I PvBwbR Kyovj w`q Gjvcv_vwi Kywcq AvnZ Ki wkweii mvMvb w`q Pj hvq|

gwn`x nvmvbi evev cywVqv DcRjvi evbki BDwbqb AvIqvgx jxMi mn-mfvcwZ Mvjvc ingvb wewWwbDR UvqwUdvi WUKg ejb, Zvi Qj QvjxMi ivRbxwZi mv_ RwoZ|

Gi AvM MZ 23 AMv ivRkvnx wekwe`vjq kvLv QvjxMi mvaviY mv`K Gm Gg Zwn` Avj nvmb Iid Zywnbi iM KU `q Qvwkwei Kgxiv| wewW24


 
pag