AmaderShomoy.comhome


Awbqg- `ybxwZi kxl mvbvjx cvBg I vvW PvUvW evsK


W wicvU : evswKs LvZ Avw_K Awbqg I `ybxwZi AwfhvMi w`K _K ivvq evsKi ga kxl iqQ mvbvjx evsK| GiciB iqQ RbZv I evsjv`k Kwl evsK| emiKvwi evsKjvi ga cvBg evsK| we`wk evsKjvi ga vvW PvUvW evsKi wei AwaK cwigvY AwfhvM Rgv coQ K`xq evsK| enwZevi evsjv`k evsKi GK cm wew߇Z G Z_ Rvbv MQ|

AvMvgx gjevi evswKsLvZ MvnK ^v_ msiYi Dci evwlK cwZe`b cKvk Kiv ne| evsjv`k evsKi Mfbi W. AvwZDi ingvbi DcwwZZ G cwZe`b cKvk Kiv ne ejI IB wew߇Z Rvbv MQ| evsjv`k evsK RvwbqQ, MvnK ^v_ msiY K` cwZvi ci _K PjwZ eQii 30 Ryb13 ch gvU 7nvRvi 144wU AwfhvM GmQ| AwfhvMjvi ga cuvP nvRvi 597wU AwfhvM wbw Kiv nqQ| m wnme wbwi nvi 78 `kwgK 35 kZvsk| Avi 2012-2013 A_eQi Rgv nIqv Pvi nvRvi 296wU AwfhvMi ga wbw nqQ 2 nvRvi 941wU|

K`xq evsKi mekl Z_ Abyhvqx, weMZ 2012-13 A_eQi MvnK`i AwfhvMi kxl iqQ mvbvjx evsK| GKB mgq emiKvwi LvZ evsKjvi ga cvBg evsK Ges we`wk evsKjvi vvW PvUvW evsKi wei AwaK cwigvY AwfhvM K`xq evsK Rgv coQ|

AwfhvMjvi ga kxl iqQ ^xKZ wejg~j cwikva bv Kiv msv AwfhvM Ges wZxq Aevb iqQ mvaviY evswKs msv| GQvov cv AwfhvMjvi ga FY I AwMg, iwgU , gvevBj evswKs I WweU ev wWU Ges GwUGg KvW msv AwfhvM iqQ|

Rvbv MQ, evswKs LvZ MvnK`i Avv I mw eRvq ivLvi cvkvcvwk evswKs mev cZ MvnK`i nqivwb jvNei Dχk 2011 mvji gvP gvm nW Pvjy Kiv nq| IB eQii 5 mޤ^i Gi bvg cwieZb Ki MvnK ^v_ msiY K` ivLv nq| MvnK`i Pvwn`vi cwZ Gi KvhgK Aviv eMevb I MYgyLx KiZ 2012 mvji 25 RyjvB D K`ևK GKwU c~Yv wefvM icvi Kiv nq| hvi bvgKiY Kiv nq dvBbvwqvj BwUwMwU Av Kvgvi mvwfmm wWcvUgU|

Aviv Rvbv MQ, `kevcx evsK MvnK`i AwfhvM `Z wbwi myweav_ evsjv`k evsKi bqwU kvLv AwdmI GB MvnK ^v_ msiY K` Pvjy Kiv nqQ| mvvwnK I miKvwi QywUi w`b ewZZ me Kgw`em Awdm PjvKvjxb mgq dvb, dv, GmGgGm, IqemvBU, B-gBj, WvKhvM AwfhvM MnYi cvkvcvwk `k-we`ki evswKs mev cZvwk AmsL gvbyli evswKs I eemvwqK wRvmviI Reve c`vb Kiv nq _vK| G j MvnK ^v_ K` 16236 b^ii GKwU nUjvBb Pvjy Kiv nqQ| kxl wbDR


 
pag