AmaderShomoy.comhome


RvgvqvZ wK fvb Avmb ?


W wicvU : Avcbv`i `ji jvKiv Zv ^vaxbZv weivax| bZv`i Aciva AvBbMZfve cgvwYZ| ZviciI bZv`i c gvV Kb? Ggb cևki Reve ivRavbxi gwZwSj _vbv RvgvqvZi mfvcwZ AavcK gvKiig nvmvBb Lvb ejb, Avgv`i Kgxiv wekvm Ki Zv`i bZviv G aibi Kvbv Acivai mv_ RwoZ wQjb bv| Zviv ivRbwZK KviY 1971 mvj GKwU Aevb wbqwQj| iRvbwZK wmv fyj nZ cvi| ZvB ej Zviv nZv, alY, AwMmshvMi mv_ RwoZ wQj G K_v RvgvqvZ wkweii KD wekvm Ki bv|

Zv`i G wekvm GZUvB `p h, Gi Rb Zviv AKvZi Rxeb w`Z cvi| Avi G wekvmi djB Zviv bZZi cwZ GLbI AvbyMZ `wLq hvQ|

gvKviig nvmvBb AviI ejb, hw` G wekvmUv fO hZ, Zvnj RvgvqvZI G Aevb _vKZ bv|

`jwUi wei Acev`i kl bB| ci PvBZ wec cPvii cvjvB fvix| Uwjwfkbi Kvbv UKkvZ K`vwPr Kvbv AvjvPK nqZv AvBb wKsev bwZKZvi gvb` `yqKwU K_v ej emb hv Zv`i c Avm| GiKg AevqI Avcbv`i ZrciZvq GZ ZiY hyeK Ask bq Kb ?

G cևki Reve cb _vbv RvgvqvZ bZv Kvgvj nvmvBb Rvbvb, Zv`i `ji ga Avjv`vfve hye msMVb ej wKQy bB| ZvB bexb-cexY GKmv_ KvR KiZ cvi| Zvi gZ, wei cPviYvB ZiY`i wfZi RvgvqvZ AvKlY ew KiQ|

G cm wZwb mnvm ejb, Avgiv AvwQ ejB nqZv `ki AbK wgwWqv euP AvQ| Avgv`iK wbq AvjvPbv Kij `kK Avi kvZv msLv ew cvq|

KqK w`b AvM AvjvcPvwiZvq hvvevwo _vbv RvgvqvZ bZv Avyj gvbvb G cwZe`KK ejb, ZiY cRb RvgvqvZK cQ` Ki| Avi ZiYivB RvgvqvZi eo kw|

RvgvqvZ bZv Avyj Kv`i gvjvi ivqK K` Ki AvRI mviv `k RvgvqvZ wkweii AwaKvsk wgwQj `Lv MQ G cRbi hyeK`i| GZ cPviYv mˡI RvgvqvZi mv_ bZyb cRbi hyeK`i mswkZv fvweq ZyjQ RvgvqvZ weivax AbKK|

AvRI AvIqvgxjxM bZv gvneyeyj Avjg nvwbd RvgvqvZ- wkweii ZiY hyeK`i AvIqvgxjxM hvM`vbi Avnevb RvwbqQb|

kvnRvnvbcyi _vbv RvgvqvZi mfvcwZ kvgmyi ingvb `vwe Kib, weivaxiv hvB ejyK bv Kbv, evM Avme bv RvgvqvZ wkwei|


 
pag