AmaderShomoy.comhome


Nygi Kkj


Avj-Avgxb Avbvg: wkK wbR wbR NygyZ Af KivZ bvbv Dcvq Avwevi KiQb MelKiv| Gme Kkj ev Dcvq wewfb `k AbymiYI Kiv nQ| Zvi KqKwU Rb bqv hvK|

1.K e`x cwZ: G cwZK GK _K Qq eQi eqmi wkK weQvbvq Bq w`q Zvi evev-gv `iRv e Ki `b| wk Nii ga em hZ RviB Kv`yuK bv Kb, fvi bv nIqv ch Zvi `iRv Lvjv nq bv| GB cwZK gbvwevbi fvlvq ԵvB BU AvDU ejv nq| MelK Avbv cvBm GB cwZK AZ e`bv`vqK I wbyi ej DjL KiQb|

2.wbqwZ mvbv cwZ: G cwZZI wkK GKv Ni Nyg cvovbvi eev Kiv nq| Ze gvS gvS `biZ wki KvQ Gm mvbv `eb| wiPvW dvievi bvg GK MelK GB cwZ Rbwcq Ki Zvjb| ZvB G cwZK dvievivBwRs ejv nq|

3.Kvws AvDU cwZ: G cwZZ gv-evev wki weQvbvi cvk _vKeb| Ze cwZw`b GKUy GKUy Ki `~i mi hveb| GKmgq evPv GKv GKv Nywgq hve|

Dcii wZbwU cwZZB wki m gv-evevi AveMxq I AvPiYMZ mgmv Zwi nZ cvi ejI gb Kib GK`j MelK| Avevi Aci`j gb Kib, AeMxq welqi Pq wkK GKv GKv NygvZ Af KivB ewk Riwi| Zviv Awjqv I IqvwksUbi wewfb GjvKvi wKQy wk ga MelYv Ki ejQb wk`i Nyg Af KiZ bv cvij, Zviv bvbv mgmvq fyMe|

IqvwksUbi wPb bvkbvj gwWKj mUvii wmc gwWwmb wefvMi cwiPvjK RywW_ Iq ejQb, GBme Kkj eenvi Kij wk`i fvj Nyg ne|

Aek Avgv`i `ki gvqiv wkK Kvji cvk iL Nyg cvwoqB eo Ki Zvjb| `k Ryo bvbv iKg Nyg cvovwb gvwk wcwmi Qov KU gvqiv Nyg cvovb mvbK| LvKv Nygvjv cvov Ryovjv, ewM Gj `k/ eyjeywjZ avb LqQ, LvRbv `e wK Gme QovI wgk AvQ Avgv`i Mvg evsjvi cwZwU ciZ| Gmei evwbK iZ wbq Kvb MelYv nqwb eU| Ze, `kxq mgvRwZˡwe`iv GjvK wZKi ej KLbI NvlYv Kibwb| wRwbDR


 
pag