AmaderShomoy.comhome


msweavb Abyhvqx kL nvwmbvi Aaxb wbevPb ne : nvwbd


`kK Rwiv cwiYZ Kivi AcPv hyejxM cwZnZ Kie : Igi dviK Payix`xcK Payix : AvIqvgx jxMi hyM mvaviY mv`K gvneye-Dj-Avjg nvwbd ejQb, wbevPb cwZnZ Kivi NvlYv w`q weivax`jxq bx Rwg~wZ aviY KiQb| nvwbd MZKvj enwZevi ivRavbxi dvgMU GjvKvq XvKv gnvbMi Di hyejxM AvqvwRZ cwZev` I wevf mgvek cavb AwZw_i ee GK_v ejb|

cwZev` mfvq wZwb ejb, MYZi aviv AevnZ ivLZ kL nvwmbvi bZZB msweavb Abyhvqx wbevPb ne| Kviv kw bB wbevPb cwZnZ Kivi|

iscyi GK Rbmfvq weGbwc Pqvicvimb Lvj`v wRqv Zv`i `vwe bv gvbj wbevPb cwZnZ Kivi NvlYv `b| Reve wmjU Rbmfvq cavbgx kL nvwmbv ejb, hKvbv g~j wbevPb Kiv ne|

cavbgxi IB eeK RbMYi cwZ Aev wnme AvLvwqZ Kib weGbwc bZviv|

Gi Reve nvwbd ejb, hKvbv g~j wbevPb Kivi cavbgxi NvlYvi ci weGbwc bZviv ejQb, GUv aZv| Avcbviv aZvi gvb evSb? evSvi Pv Kib| evsjv fvlv evSvi Pv Kib| Avcbv`i GB ee Akvjxb|

gvneye-Dj-Avjg nvwbd ejb, msweavb Abyhvqx kL nvwmbvi Awab h_v mgq AvMvgx msm` wbevPb AbywZ ne| mB wbevPb cwZnZ Kivi gZv Kvbv ivRbwZK `ji bB| Kvbv Rwev`, Kvbv `ybxwZevRK evsjvi gvbyl Avi gZvq `LZ Pvq bv|

RvgvqvZi WvKv niZvj I bivRi KviY nRhvxiv wecvK coQb DjL Ki wZwb ejb, G niZvji KviY AbK nR dvBU aiZ cviwb| Zv`i nR hvIqv AwbwZ nq coQ|

GKvˇi MYnZvi Rb `wZ Avyj Kv`i gvjvi gyw `vweZ RvgvqvZi WvKv 48 Nvi niZvji mgvjvPbv Ki cavbgxi G wekl mnKvix ejb, nRhvxiv hLb nR hvQ ZLb niZvj w`Qb| AbK hvxi dvBU wgm nqQ| Avwg ndvRZ bZv`i KvQ RvbZ PvB, RvgvqvZ AbK AvMB mvmx msMVb wnme cgvwYZ nqQ| wK AvcbvivZv (ndvRZ) Bmjvgi ndvRZ KiZ Pvb| Zvnj GLb Kb cwZev` Kib bv| RvgvqvZ-wkweiK dvwm `j AvLv w`q Zv`i ivRbwZK I miKvwifve cwZnZ Kiv ne ej NvlYv `b nvwbd|

ag cvjb evav `Iqvi cwZev` Kib, ivRc_ Avmyb| bvnj gvbyl eySe Avcbviv ag eenvi Ki ivRbwZK dvq`v jvUvi Pv KiQb|

mveK ciiv cwZgx Aveyj nvmvb Payixi wei cv mZz cK `ybxwZi loh RwoZ _vKvi AwfhvM mK nvwbd ejb, Avgiv AvMB ejwQjvg G cK AvIqvgx jxMi Kvbv ew RwoZ bb| cgvY nqQ, IB NUbvq wKsm cvwUi bZv Aveyj nvmvb Payix RwoZ| nvwbd wkwei I RvgvqvZi bZv`i Dχk ejb, hv`i eqm cvki wbP hviv gywhy PjvKvjxb mgq wk wQjb Zviv Kb hyvcivax`i m _K G `vqfvi MnY Kieb| GLbI mgq AvQ Avcbviv gywhyi c Aevb MnY Kib| wZwb ejb, hw` hyvcivax`i euvPvZ `k RvjvI cvovI I mwnsmZv mw Kivi Pv Kiv nq hyejxM bZvKgxiv Zv cwZnZ KiZ c֯Z AvQ| wbevPb cm wZwb ejb, AvMvgx wbevPb Aeva I myz nIqvi mKj cwqv wbevPb Kwgkb mb KiQ| MYZvwK cwqvq myz wbevPbi gvag gZv nvi ne| bivR mw Ki wbevPb evbPvj KiZ PvBj hyejxM bZvKgxiv Ni em _vKe bv|

wekl AwZw_i ee AvIqvgx hyejxMi Pqvigvb gv. Igi dviK Payix ejb, AvMvgx wbevPb gZvi cvjve`ji wbevPb bq| G wbevPb BmjvgK eBZ _K iv Kivi wbevPb| MYZK ivi wbevPb| GLb KvR GKUvB, bKvq fvU `Iqv|

Igi dviK Payix ejb, Kv`i gvjvi ivqi gvag ivbvqK kL nvwmbvi bZZ gywhyi `vq gvPb i Kij evsjv`k| Gi ga w`q cgvY njv evsjv`k AvBbi kvmb cwZwZ| 42 eQi ci evsjv`ki mevP Av`vjZ Kv`i gvjvi ivqi gvag Rvwbq w`j evsjv`k MYZi `k, G`k AvBbi kvmb cwZwZ| G ivqi ga w`q evsjv`k MYivi c_ GK cv evovjv, BwZnvmi `vq gywi m~Pbv Kij| hyejxM Pqvigvb ejb, AvR evsjv`k GK mvebvi `k cwiYZ nqQ| D`xqgvb iv wnme weki `ievi cwZwZ nqQ| hv me nqQ kL nvwmbvi `~i`wkZvq| AvRKi hyemgvR, ZiY cR Avkvev`x| Igi dviK Payix ejb, hviv ZiY Zviv GLb ^c `Lv i KiQ| gv 38 nvRvi UvKvq gvjqwkqvq PvKwi cvQ| mw` Avie Ges gvjqwkqvq 10 nvRvii AwaK Aea evsjv`wk kwgK ea Kiv nqQ| BivK-wjweqvmn cw_exi wewfb RvqMvq evsjv`ki kwgK wbQ| Dbqb AMhvvi mvebvi evsjv`k icvwiZ KiQb ivbvqK kL nvwmbv| wZwb ejb, RvwZi wcZv kL gywReyi ingvb mk gywhyi gvag evsjv`k bvg GKwU iv w`qQb, hvi AvqZb 1,47,570 eMwKjvwgUvi| Avi ivbvqK kL nvwmbv mgy` Rqi gvag w`qQb AviK evsjv`k hvi AvqZb 1,14,000 eMwKjvwgUvi| evsjv`k hLb gag Avqi `k wnmve GwMq hvQ, wbevPwb cwZk֓wZ evevqbi Ask wnmve hyvcivax`i wePvi KiQ wVK ZLb `ki AMhvvK evnZ I hyvcivax`i wePviK evavM֯ KiZ RvgvqvZ-weGbwc niZvji bvg bivR mwi gvag `kK Avevi Rwiv wnmve cwiYZ KiZ PvQ| hyejxM Zv cwZnZ KiZ me`v c֯Z AvQ|


 
pag