AmaderShomoy.comhome


MvgU wbivc` Kgcwiek ZwiZ 11 `dv mycvwik


Avwbmyi ingvb Zcb : evsjv`ki MvgU wki Rb wbivc` feb wbgvbK cavb w`q 11wU mycvwikmn KviLvbv cwi`kb cwZe`b Rgv w`qQ mswk 11wU Dc KwgwU| MvgUm wk welqK gwmfv KwgwUi KvQ G cwZe`b nvi Ki cwi`kb KwgwU|

MZKvj enwZevi kg gYvjqi mfv K MvgUm wk welqK gwmfv KwgwUi 5g mfvq jwZd wmwKx mvsevw`K`i G Z_ Rvbvb|

kggx ivRxDwb Avng` ivRyi mfvcwZZ gwmfv KwgwUi chvjvPbv mfvq Gmgq DcwZ wQjb, ciiv gx Wv. `xcy gwb, bgx kvRvnvb Lvb, evwYRgx wRGg Kv`i, egx jwZd wmwKx, kg cwZgx gybyRvb mywdqvb QvovI mswk gYvjqi mwPe I MvgU gvwjK`i msMVb weRGgBGi EaZb KgKZviv DcwZ wQjb|

jwZd wmwKx Rvbvb, cvkvK KviLvbvjvi cwiwwZ Dbqb 11wU mycvwik KiQ G msv DP gZv mb KwgwU| wZwb ejb, KwgwU 227wU KvivLvbvi cwiwwZ cwi`kb kl cvkvK KviLvbvjvi wbivc` Kg cwiwwZ LwZq `LQ| cwi`kbi Rb 3 gvm wbavwiZ _vKjI GZ Kg mgqi ga mviv`ki nvRvi nvRvi KviLvbv cwi`kb Kiv me nqwb| Ze GigvSI GKqwU KviLvbv cwi`kb kl mycvwikmn h cwZe`b Rgv `qv nqQ mjv chvjvPbv Ki cieZx wmv bqv ne| egx ejb, cwZe`b `qv mycvwik chvjvPbv Kiv ne, Knvvi`i m AvjvPbv Kiv ne Gici G welq wmv bqv ne|

MvgUm wki Dbqb wK aibi mycvwik Kiv nqQ mvsevw`K`i Ggb cևki Reve Aek egx Kvbv ge KiZ A^xKvi Kib Gmgq|

gwmfv KwgwUi eVK kggx ivRxDwb Avng` ivRy ejb, mycvwikjv Avgiv cqwQ, Zv wbq chvjvPbv Kiv ne| h wmvB bqv ne Zv cieZxZ gwmfvq Gi wmv Rvbvbv ne|

kwgK`i eZb-fvZv ewi welq Kvb mycvwik cwi`kb cwZe`b Kiv nqQ wKbv RvbZ PvBj egx ejb, GLvb aygv MvgUm wki cwiek Dbqb, `~NUbv cwZiva, kwgK Kjvb BZvw` welq mycvwik Kiv nqQ|

Ze MvgUm wk welqK gwmfv KwgwUi GKRb m`m mfv kl Rvbvb, cvq 40 jvL kwgK GB ckvi m RwoZ| Gi ga AwaKvskB Avevi bvix kwgK| `ki ivwb Avqi kZKiv 80 kZvsk Avm G LvZ _K| KvRB miKvi PBjI bv PvBjI gvwjKivB Gi wbivcv wbwZ Kieb| KviY wnme wZwb Rvbvb, we`wk Zv hLb kwgK`i wbivvi welq Afve `Leb ZvivB ejeb wbivc` Kg cwiek wbwZ bv nj cb Avg`vwb Kiv ne bv| ZLb eva nqB gvwjKiv G c`c wbeb| G m`m Rvbvb, KviLvbvjvi `~NUbv ceY Aev _K k~b Aevq wbq Avmvi Pv KiwQ Avgiv| Pv iqQ we`kx`i Avv I AvMn Zixi gvag G wki cmvi NUvbvi| cwZe`b mycvwiki welq RvbZ PvBj m`m G gx Rvbvb, cavbZ febi wfw `o Kiv, KviLvbvi AwM wbevcb eevi Dbqb I m m KgPvix`i G welq cqvRbxq cwkY c`vb I kwgK`i Kjvb ewi welqwU AMvwaKvi `qv nqQ cwZe`b| Zvi gZ kwgK`i BDwbqb Kivi gZv _vKv DwPZ| hvZ kwgK bZe` AZ c gvwjK ev mswk KZci m evMwbs Kivi gZ myhvM _vK| wZwb Aviv ejb, cwZe`b A_bwZK elg `~ixKib, wbivc` Kgj wbwZ, `yNUbv iva, MvgU KviLvbv cwi`kb AviI wbweo Kiv I gvwjK-kwgK-evqvii ga Avvi Dbqb KiYxq welq mycvwik Kiv nqQ|

DjL, MvgU wk KviLvbv cwi`kb I Gjvi wbivcv eev LwZq `LZ Gi AvM gwmfv KwgwU 11 Rb hyM-mwPeK cavb Ki 11wU Dc KwgwU MVb Ki|


 
pag