AmaderShomoy.comhome


`ybxwZ cwZiva wgwWqvK AMYx fwgKv ivLZ ne : `y`K Pqvigvb


gvvwdRvi ingvb evejy, iscyi : GKwU `ybxwZM֯ iv KLbB weki `ievi gv_v DuPy Ki `uvovZ cvi bv| `ybxwZi wnsm _vev hgb iv AvBbi kvmb cwZv KiZ `q bv Zgwb bvMwiKi AwaKviI mgybZ _vK bv| dj iv cwiYZ nq GKwU e_ iv| GB e_ ivi evwm`v Avgiv KD nZ PvB bv| Avgiv PvB elgnxb I `ybxwZgy mgvR | `ybxwZ `gb Kwgkb I AviwWAviGm Gi D`vM MZKvj (enwZevi) `ybxwZ cwZiva kxlK GK gZwewbgq mfvq eviv GK_v ejb| Rvgvb WfjcgU Kv-Acvikb -wRAvBRW Gi KvwiMwi mnvqZvq `ybxwZ `gb Kwgkb, mgw^Z Rjv Kvhvjq, iscyi I AviwWAviGm AvqvRb mfvwU Rjv cwil` wgjbvqZb, iscyi AbywZ nq| iscyi Rjv ckvmK dwi` Avn` Gi mfvcwZZ mfvq cavb AwZw_ wnme DcwZ wQjb `ybxwZ `gb Kwgkbi Pqvigvb ew`Dvgvb | wekl AwZw_ wnme DcwZ wQjb, `y`Ki gnvcwiPvjK (cwZiva I MelYv) W. kvgmyj Aviwdb, iscyi wefvMxq Kwgkbvi gynv` w`jvqvi eL&Z, I iscyi ii wWAvBwR wcwcGg BKevj evnvi| GQvovI DcwZ wQjb `ybxwZ `gb Kwgkbi cwiPvjK Avyi ie bvwKe, Pqvigvbi GKv mwPe gvLjmyi ingvb, Dc-cwiPvjK gynv` Avey eKi wmwK, Dc-cwiPvjK Aveyj nvmbmn miKvii wewfb chvqi KgKZv, bvMwiK mgvRi cwZwbwa, Pqvigvb, DcRjv gwnjv fvBm Pqvigvb, BDwc g^vi, KwgDwbwU cywjk dvivg, `ybxwZ cwZiva KwgwU, wkK, QvQvx, mvsevw`K, GbwRI KgKZv-KgPvixmn 514 Rb bvix-cyil| mfvi iZ m~Pbv ee ivLb Dc-cwiPvjK, `ybxwZ `gb Kwgkb Av. Kwig, mgw^Z Rjv| fQv ee ivLb wRAvBRW Gi AvWfvBRvi wUg dvbgyjvi| wZwb mKjK GKwZ nq `ybxwZi wei mvPvi nIqvi Avnvb Rvbvb Ges `ybxwZ cwZiva `ybxwZ `gb KwgkbK kwkvjx Kivi wRAvBRW-Gi gvMZ mnhvwMZv I AvMvgx Kgm~wP e Kib|

`y`K Pqvigvb ew`Dvgvb ejb, ay AvBb w`q `ybxwZ wbg~j Kiv me bq| Zvi Rb `iKvi evcK mvgvwRK Av`vjb| mvgvwRK Av`vjbi gvag mKjK m wbq mgvR _K `ybxwZ Kgvbv me| wZwb AviI ejb, wRAvBRW Gi KvwiMwi mnvqZvq `ybxwZ `gb Kwgkb iscyimn gv`vixcyi, MvcvjM, gqgbwmsn I Kzwgjvmn gvU 5wU RjvK cvBjU Kg GjvKv wnme wPwZ Ki `ybxwZ cwZiva eQi Ryo wewfb aibi Kgm~wP DjL Kib| `ybxwZ GKw`b GB chvq Avmwb Ges `Z Zv wbg~j KivI me bq| mgvR mZZv I wbveva mw Kiv Mj `ybxwZ mnbxq chvq Avme| `vwi`wegvPb Ges Dbqb cavb Aivq `ybxwZ| KvRB `ybxwZ cwZiva Avgv`i mKjK GKhvM KvR KiZ ne| `ybxwZ cwZiva KwgwUmg~n Avgv`i mnvqZv KiQ| `ybxwZ cwZiva wgwWqvi fwgKv Acwimxg| njgvKmn Avgv`i AbK Abymvbi Z_ GmQ wgwWqv _K KvRB `ybxwZ cwZivaI wgwWqvK AMYx fwgKv cvjbi Avnvb Rvbvb|


 
pag