AmaderShomoy.comhome


Avjxgi wePvi cwqv kl nZ cvi iveevi


Rvwgb Ave`bgvngy`yj Avjg : Avjxgi wePvi kl cv| iveevi GB gvgjvq mgvcbx ee ivLe cwmwKDkb| wbqg Abyhvqx GiciB gvgjvwUi ivqi ZvwiL NvlYv Kie ev ivqi Rb AcgvY ivLe UBeyvbvj| eZgvb Rvwgb _vKv Avjxgi Rvwgb evwZj-envj Pq cvvcvw Ave`b KiQ Dfqc| iveevi G welqI bvwb ne|

gywhyKvjxb gvbeZvweivax AvRvwZK Acivai Avmvwg Ges mveK gx I weGbwc bZv Avyj Avjxgi cI hywZK (AvMygU) Dcvcb kl nqQ| Gi AvM cwmwKDkb (ivci Kumyjx `j) Zv`i hywZK Dcvcb kl KiQ| AvMvgx iveevi cwmwKDkbK mgvcbx hywZK Dcvcbi w`b avh Ki Av`k w`qQ Pqvigvb wePvicwZ Ievq`yj nvmvb Ges `yB m`m wePvicwZ gv. gywRei ingvb wgqv I wePvicwZ gv. kvwnbyi Bmjvg mg^q MwVZ AvRvwZK Aciva UvBeybvj-2| MZKvj enwZevi cg I kl w`bi gZv hywZK Dcvcb Ki Avmvwg Avjxgi AvBbRxex Avnmvbyj nK| |

Gw`K gvgjvi Pov ivq bv nIqv ch AvjxgK RjnvRZ ivLZ cwmwKDkb Ges Rvwgb envj ivLZ Avmvwgci Ave`bi bvwbi w`bI iveevi wbaviY KiQ UvBeybvj| MZKvj enwZevi Avjxgi Rvwgb evwZj Ki RjnvRZ ivLvi Ave`b Rvbvb cwmwKDUi ivbv `vk| Abw`K Gi AvMiw`b eyaevi Rvwgb envji Ave`b Rvbvb Avjxgi AvBbRxex vZzj Bmjvg|

DjL gywhyKvjxb gvbeZvweivax AvRvwZK Acivai AwfhvM 2011 mvji 27 gvP RqcyinvUi evwo _K AvjxgK MdZvi Kiv nq| 31 gvP ZvK 1 jvL UvKvq gyPjKv Ges Qj dqmvj Avjxg I AvBbRxex ZvRyj Bmjvgi wRvq Rvwgb `q UvBeybvj| Gici ek KqK `dv GB Rvwgbi gqv` evovbv nq| eZgvbI Zvi Rvwgb AevnZ AvQ|


 
pag