AmaderShomoy.comhome


wmAvBwWi mveK KgKZv Lybi NUbv avgvPvcv


gvmy` Avjg : wmAvBwWi mveK KgKZv dRjyj Kwig Lybi NUbv avgvPvcv co hvQ| NUbvi ci _K cywjki Aciva Z` wefvM (wmAvBwW), Mvq`v cywjk (wWwe), wekl evwnbx ive I GKvwaK Mvq`v msv `xN mgq ai Z` KijI wKQyB cvqwb Zviv| c_gvevq cywjki DaZb KgKZviv Z` PjQ , Lywb kxMwMiB aiv coe, m`nfvRb`i wRvmvev` PjQ Ggb K_v RvbvjI GNUbvi gwUf D`NvUb Kiv hvqwb| GQvov GKRb PKl cywjk KgKZvi Lybi NUbvq 22 w`b cvi njI NUbvq RwoZ KD aiv bv covq wewfb gnj Z` mswk`i KgKv wbq ck DVQ| Gw`K wbnZi cwievii m`m`i gaI vf `Lv w`qQ| Ze wRvmvev`i cvjv kl nQbv| G ch cvq 12/15 RbK wRvmvev` Kiv nqQ| m`ni ZvwjKvq _vKv wbnZi Mvwo PvjK wjUbK AvUK Ki evcK wRvmvev` Kiv nqQ| wK Kvb Kz cvIqv hvqwb| Lywbiv ckv`vi Ges a~Z nIqvq Zv`i wUwKwU cvIqv hvQbv ej Mvq`v`i GKwU m~ RvwbqQ|

wbnZi kvjK Zwn` nvkg Lvb wc Rvbvb, PvjKi G nZvKvi 22 w`b cvi njI cywjk KvbI inm D`NvUb KiZ cviwb| GNUbvi ci _K ek KqKRbK wRvmvev` KijI Zv`i KvQ _K KvbI Z_ cvqwb| nZvKvi ci _K wmAvBwW, Mvq`v cywjk, ive I GKvwaK Mvq`v msv KvR KiQ| Ze wK KviY G nZvKvi inm D`NvUb Kiv hvQbv Zv GKgv AvBbkLjv evwnbxB hvb|

G evcvi XvKv gnvbMi Mvq`v cywjki Dc-Kwgkbvi Rvnvxi nvmb gvZzei Avgv`i A_bxwZK Rvbvb, PvjKi G nZvKvi ci _K cvq 12/15 RbK AvUK Ki wRvmvev` Kiv nqQ| Zv`i KvQ _K Zgb KvbI Z_ cvIqv hvqwb| Ze G nZvKvi ci _K AvBbkLjv evwnbxi GKvwaK `j KvR KiQ| AvBbkLjv evwnbx Zv`i mva Abyhvqx mevP Pv Pvwjq hvQ| AwZ`Z GNUbvi inm D`NvUb Kiv ne|

DjL, 29 AvM enwZevi mKvj ivRavbxi cwg ivgcyivi Iqvc`v ivWi 75/2 b^ii wbR evwoi ZZxq Zjvi evmvq Leii KvMR cov Aevq `~eˇ`i wjZ Lyb nb cywjki Aciva Z` wefvMi (wmAvBwW) mveK mnKvix cywjk mycvi (GGmwc) dRjyj Kwig Lvb| ciw`b wbnZi gqi RvgvB evwivi gywKg Dwb Lvb Rvnvb Avjx Payix evw` nq GKwU gvgjv `vqi Kib| gvgjvq Kvb Avmvwgi bvg DjL Kiv nqwb| mv`bv : Bgij kvn`


 
pag