AmaderShomoy.comhome


Iwm mvjvDwχbi wei wePviwefvMxq Z`i wb`k


Zvnwgbv Avvi wgZz : Av`vjZi Av`k Agvb Ges AvBbRxexK gviaii AwfhvM GKwU gvgjvq wgicyi _vbvi Awdmvi BbPvR (Iwm) mvjvDwb Avng`mn 9 Rbi wei wePviwefvMxq Z`i wb`k w`qQ Av`vjZ| IB AvBbRxexi ee keY Ki MZKvj enwZevi XvKv gnvbMi gvwRU nvwmeyj nK G wb`k w`qQb| MZKvj enwZevi mKvjB XvKv AvBbRxex mwgwZi AvWfvKU kL Avyj Iqvwn` Av`vjZ IB gvgjv `vqi Kib|

Aci Avmvwgiv nQb GmAvB gv. Qvbvqvi nvmb, Avyj jwZd Iid jwZd (eiLvKZ cywjk), GmGg Bw`m, gv. BDmyd, KvRx mvBRywb, gv. Avjx Avg, KvRx bvwmi Dwb I gv. wkcb|

gvgjvi AwfhvM ejv nq, ev`x Avyj Iqvwn`i x AvKevwi Avng` Z`vi GKwU mw wbq Avyj jwZd bvg GK cywjk I Zvi mx`i m weiva PjwQj| MZ 28 AvM D mwˇZ Avyj jwZd jvKRb wbq `vKvb wbgvY KiZ Mj ev`x euvav `b| Gici ev`x MZ 29 AvM wbevnx gvwRU Av`vjZ gvgjv Kij Av`vjZ wZvevi Av`k `b|

ev`x IB Av`k wbq MZ 2 mޤ^i wgicyi gWj _vbvq Avmvwg mvbvqvi nvmbi K Mj wZwb evw`K Iwm mvjvDwχbi m K_v ejZ ejb| ZLb evw` Avmvwg mvjvDwχbi K wMq Av`vjZi Av`k `Lvb Ges wZvev eRvq ivLvi Abyiva Kib| GZ ivMvw^Z nq Iwm ejb, GUv _vbv, GUv Av`vjZ bv| IB Av`ki _vbvq Kvb g~j bvB| Gici Avmvwg jwZdK w`q evw`K wcj w`q wj Ki gi djvi fq `wLq wZbk UvKvi bb RywWwkqvj AwjwLZ v ^vi w`Z eva Ki|

^vi wbqI cieZxZ ev`xi wei GKwU wg_v gvgjv w`q cybivq Zvi Ici kvixixK wbhvZb Pvjvq| evw` IB gvgjvq Rvwgb cq Av`vjZ GB gvgjv `vqi Kijb| mv`bv : Bgij kvn`


 
pag