AmaderShomoy.comhome


weivax bZvK wbq Bwm Rve`i ee Akvjxb : weGbwc


Avwgbyj nK fBqv : weivax`jxq bZv Lvj`v wRqvK wbq wbevPb Kwgkbvi (Bwm) Rve` Avjxi eeK iZi Akvjxb ej ge KiQb weGbwc| Rve` Avjxi ee ay KziwP bq eis weivax`jxq bZvi cwZ Amvb I iZi Am`vPiY ej GK cwZwqvq RvwbqQb `ji hyM gnvmwPe ij Kwei wiRfx| MZKvj bqvcb K`xq Kvhvjq AvqvwRZ GK msev` mjb G cwZwqv Rvbvbv nq|

Abw`K weGbwci Pqvicvimb I weivax`jxq bZv Lvj`v wRqvK PvLi Wvvi `Lvbvi civgk w`q cavbgx kL nvwmbv h ee w`qQb Kov fvlvq Gi mgvjvPbv KiQb `ji hyM gnvmwPe ij Kwei wiRfx Avng`| cvkvcvwk nvjbvMv` Kiv fvUvi ZvwjKv evcK Awbqg nqQ ej AwfhvM KiQ weGbwc| Avi GRb eZgvb Avven wbevPb KwgkbK `vqx Kiv nq|

msev` mjb Ab`i ga weGbwci A_bwZKwelqK mv`K Avym mvjvg, wkvwelqK mv`K Lvqij Kwei LvKb, mn `i mv`K Avyj jwZd Rwb, Avmv`yj Kwig kvnxb, mn gwnjvwelqK mv`K wkwib myjZvbv cgyL DcwZ wQjb|

wiRfx ejb, 2008 mvji Zzjbvq Gevi bvix fvUvii msLv 14 jvL Kg| MZ Rvbyqvwi gvm wbevPb Kwgkbi IqvwKs M֓ci GK AwWU _K `Lv MQ ZvwjKvq Afy 15 kZvsk fvUvii cwiPqc (AvBwW) b^i fzj| AvBwW b^i fzj _vKj fvUvi ZvwjKv mwVK nZ cvi bv| GKB m weivax`jxq bZvi ee mK wbevPb Kwgkbvi Rve` Avjxi g͇ei cwZev` RvwbqQb wZwb|

Gw`K MZ iveevi iscyii Rbmfvq Lvj`v wRqv wbevPb KwgkbK gi` mvRv Ki KvR Kivi Avnvb Rvbvb| Gi Reve eyaevi wbevPb Kwgkbvi Rve` Avjxi `Iqv g͇ei cwZev` Rvwbq ij Kwei wiRfx ejb, Rve` Avjxi ee I fwgv ay KziwPc~Y Ges kvjxbZvi cwicx bq| GUv wZbevii cavbgx I GKRb RvZxq bZvi cwZ Amvb I iZi Am`vPiY| G _K cgvY nq, weivax`jxq bZv h AwfhvM KiQb, Zv ay h_v_ bq, mevsk mwVK|

fvUvi ZvwjKv nvjbvMv`i KvR `jxq ew`i wbqvM Kivi AwfhvM Zzj wZwb ejb, GKB ewi GKvwaK vbi fvUvi nIqvi msev`I Avgiv cwKvi gvag AeMZ nqwQ| wbevPb Kwgkb GKwU gi`nxb cwZvb, Zvi GKwU D`vniY nQ-AviwcI-91 B aviv evwZji wmv wbqwQj| Gi dj GB cwZvbi ew`i hvMZv mK RbMYi ga m`n mw nqQ| wbevPb Kwgkbi wekZv wbq ck Zzj wiRfx ejb, Avgiv gb Kwi, gZvmxb`i Avkևq _K RbMYi AvvfvRb nIqv hve bv|

cavbgxi eei mgvjvPbv Ki wiRfx ejQb, cavbgx Ges Zvi cvki bZviv cwZw`b h Avevj-Zvevj wbj wg_vPvii dzjSzwi SivQb, ZvZ RbMY gZvmxb`i gw͇ Kvbv `vl AvQ wKbv mRb BBwR wmwU vbi `vwe KiZB cvib| cvivwmUvgj w`q Kvvii ivM mvivbv hvq bv ej ge Ki wiRfx Avng` ejb, Lvj`v wRqv gnvRvU miKvii Dbqb `LQb bv ej ZvK PvLi Wvvii KvQ hvIqvi civgk w`qQb cavbgx| A_P cavbgx hw` RbMYi PvL w`q `LZb Zvnj wZwb `LZ cZb, ivvNvUi wK envj`kv| wZwb ejb, gZvmxbiv evsK-exgvK k~b Ki w`q Zv`i AvZxq-^Rb`i cKU fvix KiQb| MYcwZwbwaZ Aav`k Gi 91(B) aviv evwZji wmv bIqvi welqwU Zv`i e_Zvi eo cgvY QvovI fvUvi ZvwjKvi bvbv AmwZ Zzj aib wiRfx| mv`bv : ZviK


 
pag