AmaderShomoy.comhome


Gikv`i `ybxwZ gvgjvi Z` KgKZvK Riv PjQ


wbR^ cwZe`K : RvZxq cvwUi Pqvigvb I mveK ivcwZ mBb gyn` Gikv`i wei wegvbevnbxi ivWvi qmsv `ybxwZ gvgjvi Z` KgKZv `y`Ki DccwiPvjK gyi Avng`K Riv AevnZ iqQ| ZvK Riv Kib Gikv`i AvBbRxex kL gv. wmivRyj Bmjvg| MZKvj enwZevi Riv kl bv nIqvq XvKvi wefvMxq wekl RR gv. byij Bmjvg AvMvgx 3 Avei Aewk Rivi Rb w`b avh KiQb| gvgjvwUZ 11 b^i mvx wnme gyi Avng` mv w`Qb|

mv MnYi mgq Av`vjZ DcwZ wQjb bv Gikv`| Zvi c nvwRiv `vwLj Kib Zvi AvBbRxex| gvgjvi Ab Avmvwg`i ga wegvbevwnbxi mveK mnKvix cavb ggZvR Dwb Avng` I myjZvb gvngy` Av`vjZ DcwZ wQjb| Avi gvgjvi Aci Avmvwg G K Gg gymv i _K cjvZK|

1992 mvji 4 g ivWvi q `ybxwZ gvgjvwU Ki ZrKvjxb `ybxwZ `gb eyiv| 1994 mvji 27 Avei GB gvgjvq Av`vjZ PvRwkU `vwLj Kiv nq| 1995 mvji 12 AvM Avmvwg`i wei AwfhvM MVb Kib Av`vjZ|

gvgjvq AwfhvM Kiv nq, ZrKvjxb wegvbevwnbx-cavb m`i Dwb Avng` ivcwZ wRqvDi ingvbi KvQ evwnbxi Rb hyMvchvMx ivWvi Kbvi Ave`b Kib| wRqvDi ingvbi mfvcwZZ AbywZ GK mfvq dvi _gmb wmGmGd Kvvwbi wbwgZ AZvaywbK GKwU nvB cvIqvi ivWvi I `ywU jv jfj ivWvi Kbvi c֯ve Abygvw`Z nq| ci mveK ivcwZ Gikv`mn Ab Avmvwgiv cii hvMmvRk Avw_K myweav wbq dvi _gmb wmGmGd Kvvwbi AZvaywbK ivWvi bv wKb ewk `vg hyivi Iqws Kvvwbi ivWvi wKb miKvii 64 KvwU 4 jvL 42 nvRvi 918 UvKv Avw_K wZ Kib|


 
pag