AmaderShomoy.comhome


wkvq cw_exi mewbg wewbqvM evsjv`k


wiKz Avwgi : wkv cw_exi mewbg wewbqvM nq evsjv`k ej ge KiQb wkvgx b~ij Bmjvg bvwn`| wZwb ejb, Avgiv Avgv`i evRUi gvU 6 kZvsk eq Kwi G LvZ| wK ewMZ wewbqvM Qvov wkv Dbqb me bq|

MZKvj enwZevi weKvj RvZxq cmKvei wfAvBwc jvD Z_-chywi wkv cmvii j cZ A‡ji 30wU gvawgK we`vjqK KwDUvi weZiY Abyvbi cavb AwZw_i ee wZwb Gme K_v ejb| fjvwUqvm Avmvwmqkb di evsjv`k (fve) GB Abyvbi AvqvRb Ki|

gx ejb, Avgv`i mePq eo mgmv mxwgZ m`| wkv Avgv`i gwjK AwaKvi njI AMvwaKvi wfwˇZ Avgiv Abvb AwaKvijvK wkv _K iZ `B| GRb Avgiv wkv ewk eiv w`Z cvwi bv| Avi miKvi h cwigvY e`wkK FY bq, mB FYi my` cwikva KiZ KiZB m` kl nq hvq| dj Avgv`i mvgbi w`K GwMq hvIqv nq bv|

wZwb ejb, Avgv`i `k chywMZ wkv mePq ewk AenwjZ| GLb gv 6 kZvsk wkv_x GB wkv LvZ covbv Ki| Avgv`i gv_vq vb _vKj Pje bv, ZvK `Zvq cwiYZ KiZ ne| Avi GRb wkK`i GwMq AvmZ ne|

wkK`i cm wZwb ejb, wkK`i `Zv evovZ Ges bZzb wkveev mRbkxj cwZi m wkK`i cwiwPZ KiZ Avgiv 5 jvL wkK`i 10 jvL cwkY w`qwQ| A_vr cwZ RbK 2 `yBevi Ki cwkY `Iqv nqQ| AbKB Gi weivwaZvI KiQb| wK wkK`iZv cwZve _vKZ ne h wkv_xK hKvbv g~j wkv w`Z ne| Avi AbK eZb elgi evcvi K_v ejb| wkK`i Rb AekB GKwU Avjv`v eZb KvVvgv nIqv DwPr|

wkvgx ejb, Avgv`i eZgvb MZvbyMwZK wkvq ne bv| bZzb wkveev Ges wekgvbi wkv `iKvi| GRb emiKvwi wewbqvM cևqvRb| Kbbv Kvbv GKK miKvii c `ki wkv mewKQy Kiv me bv|

fvei Pqvigvb AavcK Rvwgjyi iRv Payixi mfvcwZZ Abyvb AviI DcwZ wQjb msMVbi KvwU wWii AavcK RwmgDR Rvgvb, viKvix cwZvb vU UKbvjvwRm evsjv`k wjwgUWi Pqvigvb gv. gvhnvij Bmjvg cgyL| mv`bv : ZviK


 
pag