AmaderShomoy.comhome


wmivRMi kniiv euva 80 wgUvi am


AvZ knievmx mbvevwnbx gvZvqbiRvDj Kwig, wmivRM _K : gv GKgvmi eeavb wmivRM kni iveva nvWcqU Aveviv am bgQ| eyaevi ivZ nvW cqUi ivmj cvKi mvgb evai 80 wgUvi Ask AvKwK fve b`xZ am hvq| GK gvmi ga eva 2q evi am bvgvi KviY wmivRM knievmx`i ga Pig AvZ Qwoq coQ| am GjvKvmn cyiv nvWcqU GjvKv cheY KiZ evsjv`k mbvevwnbxi 98 mswgkb weMևWi GKwU wUg gvZvqb Kiv nqQ| am bvgvi ci _KB wmivRM cvwb Dbqb evW am GjvKvq wRIU fwZ evjyi ev I wmgUi Zwi wmwm eK wbc i KiQ|

cvwb Dbqb evW I cZ`kx m~ Rvbv MQ, eyaevi ivZ 10 Uvi w`K hgybv b`xi wmivRM kni iv evua nvW cqUi 960 mKkb _K 1060 mKkb ch evai Zj`k cvwbi ga _K ey`eyy` DVZ i nq| Gi wKQzb ci _K wbP _K evuki LywU fm DVZ _vK| mvo `kUvi w`K evai wmwm eK Avi KswUi Ask GKi ci GK b`xZ am hZ i Ki| ivZ wZbUv ch ami weZwZ 80 wgUvi Qvwoq hvq| am bvgvi Lei cq ZvrwYK Rjv ckvmb I cvwb DbqbevWi KgKZviv NUbv j DcwZ nb| vbxq GjvKvevmx AvZswKZ nq am VKvZ wbR D`M am GjvKvq evjyi ev wbc i Ki|

G welq wmivRM cvwb Dbqb wefvMi weklvqxZ kvLvi wbevnx cևKkjx mvR`yi ingvb Rvbvb, cwZwbqZ evw_gwUK mvf Ki evai Zj`k cheY Kiv nq _vK| hLb hLvb MZi mvb cvIqv hvq, mLvbB evjyi ev wbc Kiv nq _vK| hgybv b`xi MwZ cKwZ evSv gykwKj| KLb Kvb ic aviY Ki mnR Abygvb Kiv KwVb| eyaevi ivZ b`xZ cej N~YveZi KviY euvai wbP Ask fivUKZ gvwU mi hvevi KviY Dcii wmwm eKjv `e wMq am bvg| am hvIqv vb evjyi ev wbc Ki AvqZ Avbvi Pv Pvjvbv nQ| ami KviY AvZswKZ nIqvi Kvb KviY bB|


 
pag