AmaderShomoy.comhome


gymwjg weki miv my`ix Avqkv


AvRvwZK W : gymwjg weki bvix`i AskMnY Iqv gymwjgv-2013 my`ix cwZhvwMZvq weRqi gyKzU wQwbq wbqQb bvBRixq Ievweqv Avqkv AvwRevjv (21)| eyaevi B`vbwkqvi ivRavbx RvKvZvq 20 Rb cwZhvMxK nvwiq 21 eQi eqmx Avqkv GB weRq jvf Kib| evsjv`k, Bivb, gvjqwkqv, bvBRwiqv Ges ebvB _K GKk cwZhvMx Iqv gymwjgv cwZhvwMZvq Ask bq|

Ze Ab my`ix cwZhvwMZvi m GB cwZhvwMZvi wKQyUv cv_K wQj| cwZhvwMZvq Ab wek my`ix`i gZv Lvjvgjv cvkvK m`h `Lvi eev wQj bv| cwZhvMxiv nRve ciB Ask bq| AskMnYKvix`i wZbw`bi AvavwZK cwkY, fvi cv_bvi AvM nuvUv Ges KviAvb cov evaZvg~jK wQj|

dvBbvj Abyvb weRqx wnme wbRi bvg NvlYv b Ku` djb Avqkv| Gmgq ZvK g KviAvb ZjvIqvZ I mR`vn KiZ `Lv hvq| cyivi wnme 25 wgwjqb iwcqvn Ges gv I fviZ mdii myhvM cvQb wZwb|

miv my`ix nIqvi AvM GK mvvrKvi Avqkv Bmjvg h my`i- GUv wekevmxK `Lvbvi BQv cKvk Kib|

28 mޤ^i B`vbwkqvi evwj A‡j Abyq wgm Iqv cwZhvwMZvi AvM GB my`ix cwZhvwMZv nq Mj|

wZb eQi AvM 2010 mvj vd covi Rb PvKwiPyZ nb msev` DcvwcKv GKv kvw| GiciB wZwb Iqv gymwjgv cwZhvwMZv Pvjy Kib| kvw ejb, GwU wgm Iqvi wecixZ Bmjvgi GKwU Zzjbxq D`vM|

Gw`K gymwjg bvix`i AskMnY ewZgx my`ix cwZhvwMZvq Ask wbqQb evsjv`wk bvix bvRwbb myjZvbv wjRv| PMvg wekwe`vjq jvKckvmb wefvMi kl eli wkv_x wjRv PMvgi wgimivB DcRjvi 15 b^i Iqvn`cyi BDwbqbi `wY Iqvn`cyii evwm`v| mv`bv : ZviK


 
pag