AmaderShomoy.comhome


DiLvb ^vgxi nvZ x Lyb


avbgw _K AvZ jvkgvmy` Avjg : ivRavbxi c_K vb _K `yRbi gZ`n Dvi KiQ cywjk| MZ eyaevi w`evMZ ivZ DiLvb GjvKv _K ixbv Avvi (19) bvgi GK Mnea~ GQvov MZKvj enwZevi mKvj avbgw jK _K AvZ (55) GK ewi jvk Dvi Kiv nqQ| cywjk wbnZ`i gZ`n Dvi Ki gqbvZ`i Rb XvKv gwWKj KjR nvmcvZvj gM cvwVqQ| wbnZ ixbvi fvB ivwRe Rvbvb, `o eQi AvM cvwievwiKfve Rvwn`yji m ixbvi weqi ci _K ixbv Zvi ^vgxi m DiLvbi kvnAvjgi evwoZ fvov _vKZb| weqi ci _K cvqB cvwievwiK Kjni Riai ixbv gviai KiZ| ixbv Atmˡv nIqv mˡI Rvwn`yji wbhvZb _K m invB cvqwb| ZviB Riai eyaevi ivZ Zvi ^vgx ZvK AgvbywlK wbhvZb Ki| ci IB ivZ `oUvq ixbvi gZz nq|

DiLvb _vbvi Iwm BDbym Avjx Rvbvb, NUbvi ci _K Rvwn`yj cjvZK iqQ| cywjk ZvK AvUKi Pv KiQ|

Gw`K, ivRavbxi avbgwi jK _K AvZ (55) GK ewi jvk Dvi Kiv nqQ|

avbgw _vbvi GmAvB Zmwjg Rvbvb, enwZevi mKvj mvqv 8Uvq avbgw KjvevMvb Kvei `wY cvki jK _K IB ewi jvk Dvi Kiv nqQ| Zvi cib wQj GKwU nvd nvZv kvU| cywjk Zvi jvk Dvi Ki gqbv Z`i Rb XvKv gwWKj KjR nvmcvZvji gM cvwVqQ| c_K NUbvq mswk _vbvq `ywU gvgjv Kiv nqQ| mv`bv : ZviK


 
pag