AmaderShomoy.comhome


ZviK-KvKvi gvgjvi AviwR LvwiRi Ave`b


Zvnwgbv Avvi wgZz : weGbwci wmwbqi fvBm Pqvigvb ZviK ingvb, AvivdvZ ingvb KvKvmn 9 Rbi FYLjvwci gvgjv LvwiRi Ave`b KiQb AvBbRxex|

enwZevi XvKvi c_g A_FY Av`vjZ IB Ave`b `vwLj Kiv nj wePviK gvnv` iweDvgvb 3 Avei bvwbi w`b avh KiQb|

cqvZ mvC` Gv`ii x eMg bvmwib Avng`, wMqvm Dwb Avj gvgyb, gvgybi x kvnxbv Bqvmwgbi c IB Ave`b `vwLj KiQb evwivi dLij Bmjvg|

Ze ZviK ingvb I AvivdvZ ingvb KvKv we`k cjvZK _vKvq Zv`i c G Ave`b `vwLj Kiv hvqwb ej GKwU m~ Rvbvq|

gvgjvi weevw`iv njb, ZviK ingvb, AvivdvZ ingvb, cqvZ mvC` Gv`ii Qj kvgm Gv`vi I mvwdb Gv`vi, gq mygvBqv Gv`vi, wMqvm Dwb Avj gvgyb, gvgybi x kvnxbv Bqvmwgb, KvRx Mvwje Avng`, wgmm kvgmyb bvnvi I gvmy` nvmvb| MZ eQii 2 Avei XvKvi c_g A_FY Av`vjZ gvgjvwU Kib mvbvjx evsKi vbxq Kvhvjq kvLvi wmwbqi wbevnx KgKZv bRij Bmjvg|

45 KvwU 59 jvL 37 nvRvi 295 UvKv FYLjvwci AwfhvM G gvgjvwU `vqi Kiv nq|

gvgjvq AwfhvM Kiv nq, weevw`iv Wvw WvBsqi c 1993 mvji 24 deqvwi mvbvjx evsK FYi Rb Ave`b Kib| IB eQii 9 g mvbvjx evsK weevw``i Ave`bKZ FY gyi Kib|

2001 mvji 16 Avei weevw`MYi Ave`bg evsKi cwiPvjbv cl` my` gIKzd Kib| Gici FY cybtZdwmwjKiYI Kiv nq| wK weevw`iv FY c`vb bv Ki eivei KvjcY KiZ _vK|

gvgjvq AviI AwfhvM Kiv nq, 2010 mvji 28 deqvwi evsKi c _K FY cwikvai Rb Pov bvwUk c`vb Kiv njI weevw`iv Kvbv FY c`vb Kibwb| mv`bv : ZviK


 
pag