AmaderShomoy.comhome


ivRkvnxZ QvjxM I wkweii `dvq `dvq msNl : AvnZ 5


gwneyj Aviwdb, ivRkvnx _K : ivRkvnx wekwe`vjq (ivwe) msjM wgRvcyi GjvKvq QvjxM I wkweii ga `dvq `dvq msNl cuvPRb AvnZ nqQb| enwZevi weKvj QvjxMi GK KgxK gviaii Ri ai G msNli NUbv NU| AvnZ`i ivRkvnx gwWKj KjR nvmcvZvj fwZ Kiv nqQ|

cZ`kxiv Rvbvb, ivRkvnx wmwU Kicvikb wbevPbi mgq 18 `j mgw_Z cv_x gvmvK nvmb eyjeyji wbevPwb cvvi I evbvi wQo djvi AwfhvM ewZevi `ycyi 12Uvq vbxq wkweiKgxiv Cmv bvgi GK vbxq QvjxMKgxK e`g gviwcU Ki| G Lei Qwoq coj weKvj mvo wZbUvq QvjxMKgxiv nvmyqv, ivg`v, nwKwKmn `wk A wbq IB GjvKvi wkweii Ici nvgjv Pvjvq| G mgq wkweiKgxiv QvjxMK cwZnZ KiZ ekKwU KKUj weviY NUvq| GZ gnvbMi QvjxMi Kgx cևmbwRr, bvwn` I mvvgmn cuvPRb iZi AvnZ nq| G welq gwZnvi _vbvi fvicv KgKZv (Iwm) GmGg Avym mvenvb Rvbvb, msNli ci IB GjvKvq GKvwaK cywjk gvZvqb Kiv nqQ| eZgvb cwiwwZ kv iqQ| NUbvi m RwoZ`i aiZ IB GjvKvq Awfhvb Pvjvbv nQ| mv`bv : ZviK


 
pag