AmaderShomoy.comhome


Kvqivi KvQ mbv Awfhvb 1 cywjk wjZ wbnZ


AvRvwZK W : wgmii ivRavbx Kvqivi KvQ wbivcv evwnbxi Awfhvbi mgq GKRb cywjk wjwe nq gviv MQ| Bmjvgcx`i kwkvjx NvuwU wnme cwiwPZ Ki`vmv GjvKvq wgmii mbv I cywjk evwnbxi m`miv eyaevi vbxq mgq kl ivZ 3Uv _K Awfhvb i Ki| mbvevwnbx `vwe KiQ, mvmx`i nUvbvi Rb G Awfhvb i nqQ|

cywjk evwnbx GjvKvwUi wbqY wbZ mg nqQ ej `vwe Ki mgM GjvKvq KviwdD NvlYv KiQ| MZ eyaeviB G GjvKvq mk ew`i MvwoZ Ki cvVvbv nq| G mgq KqKwU mvgwiK nwjKviK IB GjvKvi AvKvk DoZ `Lv hvq| wgmii mveK cwmWU gynv` gyiwmK mbv Afyvbi gvag gZv _K DrLvZ Kivi ci iqx msNl G ch cvq 11 wbivcv KgKZv wbnZ nqQ| AbK _vbvq Avb w`qQ wey RbZv| AvBAviAvBwe

G me NUbvi m RwoZ`i AvUKi Rb ivRavbxi 14 wKjvwgUvi `~i AewZ Ki`vmv GjvKvq Awfhvb Pvjvbvi `vwe KiQ wgmii wbivcv evwnbx| Gw`K, G GjvKvi Awaevmxiv mbv Awfhvb ii AvMB ejQb, GjvKvwU Zv`i wbqY bB Ze G GjvKvq cywjk cևek KiK Zv Zviv Pvb bv| mwnsmZvi m IB GjvKvi gvbyli Kvb mK bB ejI `vwe Kib Zviv|

Ki`vmvi Awaevmxiv Avkv cKvk Ki ejQb, IB GjvKvi MYgvb ew`i wei wg_v AwfhvM Zzj Zv`iK cywjk Mvi KiZ cvi|


 
pag