AmaderShomoy.comhome


KjKvZvq miwe`yr evaZvg~jK gUvq di fvov evoQ


AvRvwZK W : mi we`yr eenvi KjKvZv wgDwbwmcvj Kcvikb GK Awfbe D`vM MnY Kij| PviZjv ev Zvi ewk DuPz hKvbv evwoZ mi we`yZi eev bv _vKj evwo wbgvYi Ave`b gyi Kiv ne bv| eyaevi KjKvZv wgDwbwmcvj Kcvikb Zid NvlYv Kiv nq| KjKvZv gUvq Avevi fvov evovbvi BwZ w`jb ijcwZgx Aaxi Paywi| Aek ijgx Ke _K GB fvov ew ne m welq Ki wKQy Rvbvbwb| evsjvwbDR

bevqbhvM kwi eenvi Gi c MvUv fviZ cwiek cgxiv Av`vjb KiQb| KjKvZv wgDwbwmcvj Kcvikbi GB wmv gvbylK AviI mPZb Kie ej gb Kiv nQ| hw`I 2007 mvj _KB GB wbqg Pvjy wQj Ze GZ w`b Zv iZ w`q KvhKi Kiv nqwb| cwiekwe` myfvl `i Ave`b Kiv GKwU gvgjvq MZ 11 Ryb KjKvZv nvBKvU GB welq GKwU ivq `q| GB ivqi ciB boPo em miKvi|

GB ivq AviI ejv nqQ we`yr Drcv`bKvix msv wjKI Zv`i gyj Drcv`bi 10 kZvsk bevqbhvM we`yr Drcv`b eenvi KiZ ne| KjKvZv wgDwbwmcvj Kcvikbi GB D`vMK mKj ci Zid _KB ^vMZ Rvbvbv nq| Avkv Kiv nQ GB cK Pvjy nj cwiek ivi w`K _K GK bZzb avivi m~Pbv ne KjKvZvq| Gw`K ga KjKvZvi gq`vb gUvkb eyaevi GjUi- Dvab wMq ijcwZgx Aaxi Paywi ejb, h nvi cwZw`b gUvq hvxPvc evoQ ZvZ fvj cwimev `Iqv me nQ bv| Aaxi Paywi Rvbvb hvxPvc mvgjvZ AviI bZzb iK Avbvi cwiKbvI iqQ|

bZzb iK PvjvZ AviI gvUigvb wbqvM Kiv ne| Gw`b GQvovI wkqvj`n-mjK gUvi cKi Rb `vev`i Rwg RU KvUZ PjQ ejI Rvbvb wZwb| ijcwZgx ejb, B Iq gUvi Rb Rwg mgmv mgvavbi Rb ivR miKvi Avkvm w`qQ| dj c_g dRi KvR `Z kl ne| Aaxi Paywi Gw`b gq`vb kb _K mvaviY hvx`i m c_g gnvbvqK DgKzgvi I mLvb _K cvK wU-G bvgb| mLvb gUvi Rbvij gvbRvi I Abvb DPc` KgKZv`i m eVKI Kib|


 
pag