AmaderShomoy.comhome


AvR Avtzj Uwbm i


wbR^ cwZe`K : GKwg GMvnW G efviR wjwgUWi ccvlKZvq evsjv`k Uwbm dWvikbi eevcbvq igbv RvZxq Uwbm Kgc AbywZ ne ZZxq Avtzj Uwbm| `yw`bevcx GB cwZhvwMZv i ne AvR evi|

20-21 mޤ^i AbywZ GB UzbvgU XvKv gnvbMixi QqwU zj Ask be| Giv nQ wfKviwbmv byb zj, jvwKv, ccb, XvKv gvbviZ BUvibvkbvj zj, weGGd kvnxb zj G KjR, ZRMuvI G wewmGmAvBAvi zj| c_g-ZZxq kYxi Ljvqvoiv GKK BfU Ask be| PZz_ I cg kYxi evjK-evwjKviv GKK I Z Dfq BfU joe| `ykZvwaK cwZhvMxi AskMnY ne GB UzbvgU|

iwkc Pzw Abyhvqx GK jvL UvKv `e GKwg| AvR mKvj Uwbm dWvikb mfvcwZ gvnv` kvnwiqvi Avjg Dvab Kieb GB cwZhvwMZvi|


 
pag