AmaderShomoy.comhome


Kvwiqvi mvswZK fQv `~Z njb wZkv


wbR^ cwZe`K : wicvewjK Ae Kvwiqvi fQv `~Z njb Awfbx bymivZ BgivR wZkv| AvMvgx 23 mޤ^i mKvj 11Uvq AvbyvwbKfve XvKvi Kvwiqvb `~Zvevm Zvi nvZ G hvM`vbc Zzj `eb evsjv`k wbhy Kvwiqvi Av^vmWi GBP B wj Bqvb-Bqs|

`~Zvevm m~ Rvbv MQ, Awfbx wZkv Kvwiqvi fQv `~Z wnme G eQii 10 mޤ^i Pzwc mB Kib| ZvK AvMvgx `yeQii Rb mvswZK fQv `~Z wnme wbhy Kiv njv|


 
pag