AmaderShomoy.comhome


YxRb mseabv cvQb kvnbvR ingZDjvn


wbR^ cwZe`K : elxqvY Kwkx kvnbvR ingZDjvnK YxRb mseabv w`Q wmwUevsK Gb.G| AvR 20 mޤ^i weKj 5Uvq ivRavbxi nvUj ivwWmb AvbyvwbKfve ZvK GB mvbbv c`vb Kiv ne| Abyvb Zvi cwZ mvb Rvwbq Mvb MvBeb AviK Kwkx mvwgbv Payix| cuqZvwjk wgwbUi GB cwiekbvq _vKe mvwgbv MvBeb kvnbvR ingZDjvni 9wU Mvb| AbyvbwU Dcvcb Kieb MxwZKvi MvRx gvRnvij Avbvqvi| G cm kvnbvR ingZDjvn ejb, GUv AekB cksmbxq D`vM| cևZK wkxi KvQ gvbyli fvjvevmvB eo cvw| GB cvw ^w wnme Avm hLb wkxK Zvi KvRi Rb mvb Rvbvbv nq|

G `ki cwZwU wkxi Mvb Avgvi fvjv jvM| AbyRiv mevB Avgvi wcq| Ze mvwgbv Payix Avgvi Mvbjv MvBZ ivwR nqQ ej ZvK weklfve abev`|

`xN cvuP `kKi mxZ Rxeb kvnbvR ingZDjvn AmsL kvZvwcq Mvb Dcnvi w`qQb| MZ eQi AvbyvwbKfve mxZ Rxeb _K Aemi bIqvi NvlYv `b wZwb| Gi AvM mvwebv Bqvmwgb I iRIqvbv Payix ebvK YxRb mseabv w`qQ emiKvwi GB evsKwU|


 
pag