AmaderShomoy.comhome


Avwg Avi gvՇZ fvebv I Zvi gv


GKRb gvbyli mvdji wcQb gvq`i fwgKv _vK mePq ewk| Avi gvq`i wbq Avi wUwfZ cPvi nQ mwjewU UK kv wfwK Abyvb Avwg Avi gv| Zvwbqv Avng`i Dcvcbvq Abyvbi Gevii ce AwZ_x nq AvmQb Awfbx Avk&bv nvwee fvebv I Zvi gv invbv nvwee| mvnj ivbv we`yZ Gi cևhvRbvq AbyvbwU cPvi ne AvR evi ivZ 11 Uv 20 wgwbU|


 
pag