AmaderShomoy.comhome


AvRiv gvngy`i Dcvcbvq ԵvBg dvBj


AvRiv gvngy`K `kK GZw`b iv gWj A_ev dvkb G Mvgvi kv Gi DcvcK wnmeB `L AvmQ| cvkvcvwk bvUKI KvR KiQb wZwb| Gevi GKeviB wfb iKg GKwU Abyvbi Dcvcbv KiZ `Lv hve ZvK| Abyvbi bvg vBg dvBj| Abyvbi wZwb Avgv`i mgvR NU hvIqv wewfb NUbvi Abymvb bvgeb| wRwUwfi Zvi `kK`i Rb Gevi wbq AvmQ m~b wfb AvwKi Aciva Abymvbx gyjK Abyvb ԵvBg dvBj| ivnvZ Avnvg`i cևhvRbvq AbyvbwU cwZ evi ivZ 11Uv 05wgwbU wRwUwfZ cPvi nq|


 
pag