AmaderShomoy.comhome


Avw`jyii Rvwgb bvwb 25 mޤ^i


Zvnwgbv Avvi wgZz : AwaKvi mv`K Avw`jyi ingvb Lvb i Rvwgb Ave`bi bvwbi Rb AvMvgx 25 mޤ^i w`b avh KiQ mvBevi vBg UvBeybvj| MZKvj enwZevi XvKv gnvbMi `vqiv RR Av`vjZ feb AewZ mvBevi vBg UvBeybvji wePviK KGg kvmQyj Avjg G Av`k `b|

enwZevi gvgjvwUZ Avmvwg`i DcwwZ Ges PvR bvwbi Rb w`b avh wQj| wKy niZvji Rb Avw`jyiK KvivMvi _K Av`vjZ Avbv bv njI Zvi c AvBbRxexiv GKwU Rvwgbi Ave`b Kib| bvwbKvj Av`vjZ ejb, niZvji KviY AvmvwgK Av`vjZ Avbv hvqwb|ZvB Rvwgb bvwb AvMvgx 25 mޤ^i avh Kiv njv| Gi ga wcwcI wbqvM nq hvK|

DjL, GKB Av`vjZ gvgjvwUi Aci Avmvwg cwZvbwUi cwiPvjK GGmGg bvwmi Dwb Gjvbi wei Mvwi civqvbv Rvwi Kib|

Z_ I hvMvhvM chyw AvBb (mvBevi vBg) Ges `wewai G gvgjvq MZ 4 mޤ^i Av`vjZ cwmwKDkb `vwLj Ki cywjk|

Gici MZ 5 mޤ^i XvKvi gyL gnvbMi gvwRU (wmGgGg) weKvk Kzgvi mvnv gvgjvwU mvBevi vBg UvBeybvj cvVvbvi wb`k `b|

`vwLjKZ cwmwKDkb cywjki `vwe, ndvRZi mgvek AvBb kLjv evwnbxi nvZ 61 Rb wbnZi h Z_ AwaKvi cPvi KiQ wg_v, evbvqvU, DkcևYvw`Z|

IB wg_v msev` cPvi Ki Zviv Rbgb vfi mw Kib, AvBbkLjv weNi AcPv Pvjvb Ges AvBbkLjv ivKvix evwnbx, miKvi I ivi fveg~wZ `k-we`k Pigfve zb Kib| cvkvcvwk Zviv agcvY gymjgvb`i gb AvBbkLjv ivKvix evwnbxi wei weic gbvfve mw Kib| hv Z_chyw AvBbi 57 (1) I (2) avivq Aciva| GQvov Avmvwgiv Dkg~jKfve agcvY gymjgvb`i ga DRbv mw Ki AvBbkLjv cwiwwZi AebwZ NUvbvi Ges miKviK Ab ivi KvQ nq cwZcb Kivi Pv Pvjvb, hv evskv`k `wewai 505 wm I wW Ges 505 G avivi Aciva| mv`bv : Bgij kvn`


 
pag