AmaderShomoy.comhome


AvnZ cywjk m`mK `LZ Mjb AvBwRwc


BmgvCj mvBb Bgy : evsjv`k cywjki B݇ci Rbvij (AvBwRwc) nvmvb gvngy` L`Kvi ivRavbxi eevwa nvmcvZvj wPwKrmvaxb AvnZ cywjk Kbej gv. BKevj nvmbK `LZ hvb| G mgq AvBwRwc AvnZ cywjk m`mi wPwKrmvi LuvR Lei bb Ges DbZ wPwKrmv mev wbwZ Kivi Rb KZeiZ wPwKrmK`i Abyiva Rvbvb| MZKvj enwZevi mKvji w`K wZwb ZvK `LZ hvb| G mgq AvBwRwci m AviI wQjb cywjki AwZwi AvBwRwc Rbve gv. gBbyi ingvb Payix Ges GAvBwR iLdvi myjZvbv Lvbgmn Abvb cywjk KgKZv|

DjL, RvgvqvZ Bmjvgxi WvKv `kevcx 48 Nv niZvji c_g w`b ejv mvo 11Uvq PMvgi mvZKvwbqv DcRjvi dzjZjv evRvi mvZKvwbqv-euvkLvjx moK `vwqZ cvjbKvj RvgvqvZ-wkweiKgxiv cywjkK j Ki wj Qvo| GZ Kbej gv. BKevj nvmb eyK wjwe nb| ZvK iZi AvnZ Aevq mvZKvwbqv DcRjv nvmcvZvj fwZ Kiv nq| ci ZvK PMvg gwWKj KjR nvmcvZvj bIqv nq| mLvb _K DbZ wPwKrmvi Rb XvKvi eevwa nvmcvZvj Avbv nq| MZKvj fvi Zvi `n AvcPvi nqQ| ZvK AviI DbZ wPwKrmvi Rb XvKvi mwwjZ mvgwiK nvmcvZvj (wmGgGBP) vbvi Kiv nqQ| eZgvb wZwb wPwKrmK`i wbweo Zˡveavb wPwKrmvaxb iqQb| mv`bv : ZviK


 
pag