AmaderShomoy.comhome


we`wk Zvi Avv ARb KviLvbvK AvBGmI mb` ARb wkgxi civgk


wiKz Avwgi : we`wk Zv`i Avv ARbi Rb wZwb `wk KviLvbvjvK `Z AvBGmI 22000:2005 mb` ARbi civgk w`q wkgx `xwjc eo-qv ejQb, KviLvbvjvK AvRvwZK gvb mb` AvBGmI 22000:2005 ARbi Kvbv weK bB| wkvbZ `kjvi fvviv G gvb mb`K Lv` wbivcvi cZxK gb Kib|

wZwb MZKvj enwZevi AvRvwZK gvb mb` AvBGmI 22000:2005 ARbi Rb Lv` wk KviLvbvq wbivc` Lv` eevcbv cwZ cևqvMi gvag chywMZ Dbqb kxlK cwkY Kgm~wPi Dvab Abyvb cavb AwZw_i ee Gme K_v ejb| ivRavbxi evsjv`k wevb I wk MelYv cwil` (wewmGmAvBAvi) wgjbvqZb y` I gvSvwi wk dvDkb G Abyvbi AvqvRb Ki|

Abyvb Drcvw`Z Lv`cYi AvRvwZK MnYhvMZv evovZ 2012-2013 A_eQi y` I gvSvwi wk dvDkbi mnvqZvq wZbwU `wk Lv` wkcwZvb AvBGmI 22000:2005 mb` c`vb Kiv nq| wk gYvjqi AvIZvaxb bvkbvj cvWvwwfwU AMvbvBRkb (GbwcI) Gi eevcbvq wbivc` Lv` eevcbvwelqK Rvcvwb wekli Zˡveavqb G mb` `Iqv nq| PjwZ eQiB GmGgB dvDkb 10wU `wk Lv` wkcwZvbK G mb` jvf mnvqZv Kie|

w`jxc eoyqv ejb, wkvqbi g~j j nQ AvjvwKZ I mg RvwZ wewbgvY| Gi Rb gavex I myVvg `ni Rbej cևqvRb| wbgvbi I fRvj Lv` w`q G j ARb me bq| wZwb gybvdv jvfi cvkvcvwk mvgvwRK I gvbweK `vqeZv _K wbivc` I cwiekeve wk cY Drcv`b GwMq AvmZ wk D`vv`i Avnevb Rvbvb| GmGgB dvDkbi fvicv eevcbv cwiPvjK cևKkjx gywReyi ingvbi mfvcwZZ Abyvb Ab`i ga wewmGmAvBAviGi Pqvigvb AavcK W. Avn` BmgvBj gvdv, evsjv`k gvjqwkqv P^vi Ae Kgvm Av BvwR Gi mfvcwZ mq` b~ij Bmjvg, AvBGmI 22000:2005 mb` ARbKvix cwZvb gvKm AvBmwgi ^ZvwaKvix gvqyb Kwei, b~i dzW cvWvi ^ZvwaKvix myivBqv Avvi ee ivLb|

DjL, G cwkY I evQvB Kgm~wP AvMvgx 6 Qq gvm ai Pje| Gi ga _K hvM cwZvbK Rvcvwb wekl`i Zˡveavb DPZi cwkY w`q KviLvbvi cwiek I eevcbvi Dbqb NUvbv ne| cieZxZ wbevwPZ KviLvbvjvK AvBGmI 22000:2005 mb` `Iqv ne| Abyvb Lv` wki eevcK I gvb weklmn kZvwaK cwZwbwa Ask bb| wkgx gvKm AvBmwgi ^ZvwaKvix gvqyb Kwei Ges b~i dzW cvWvi ^ZvwaKvix myivBqv Avvi Gi nvZ AvBGmI 22000:2005 mb` Zzj `b| mv`bv : ZviK


 
pag