AmaderShomoy.comhome


gy^vB bvix mvsevw`K MYalYi NUbvi PvRwkU `vwLj


gyi Kv`i : fviZi gy^vBqi dUv mvsevw`K MYalYi NUbvq MZKvj AwfhvMc `vwLj KiQ gy^vB cywjk| IB ZiYxi Revbew`, cZ`kx`i Revbew`, NUbvj _K msMnxZ Z_cgvYvw` I wWGbG wicvUi wfwˇZ GB AwfhvMc Zwi Kiv nqQ| wRwbDR

cywjk `vwe KiQ Zv`i Ggb cgvY AvQ hv Awfhy cuvPRb mvwjg Avbmvwi, weRq hv`e, gn` Kvwmg, nvwdR kL I wmivR ingvb LvbK `vlx me Kivi Rb h_| wWGbG wicvU Awfhy cuvP RbiB NUbvi m RwoZ _vKvi cgvY cvIqv MQ| gnviv miKvi dvUvK Av`vjZ `Z GB gvgjvi wbw KiZ PvBQ| `Z hvZ Awfhyiv KVvi kvw cvq m w`KI miKvwi Zid Pv Kiv nQ| mv`bv : Bgij kvn`


 
pag