AmaderShomoy.comhome


AvgZjxZ Icb U cixv 7 nvRvi wki AskMnY


gv. Rqbyj Ave`xb, AvgZjx(eibv) _K : MZKvj ewZevi _K gvmevcx eibvi AvgZjx-ZvjZjx DcRjvi 7 nvRvi 5g kbxZ co-qv wkiv Icb U cixvq AskMnb KiQ| wcGmwm cixvq AskMnYi c~e c֯wZ wnme bZzb cwZZ cv_wgK we`vjqjv G cixvi AvqvRb Kib| G cwZi Dveb Kib eibv Rjv c_vwgK wkv Awdmvi wmwKzi ingvb|

RvbvMQ, DcRjvi 236wU cv_wgK wkv cwZvbi 7 nvRvi cixv_x G cixvq AskMnY KiQ| 5g kYxZ AaqbiZ wkiv wcGmwm cixvq AskMnYi c~e cixvi AwfZv wbq K` hZ cvib m Rb G Icb U cixvi AvqvRb| G cwZZ iqQ BsiRx, evsjv I AsKmn 5 welq| 19 mޤ^i _K 28 Avei ch 5 avc cixv bqv ne| 4 Rb Ki cixv_x`i GKwU M֓c Kiv nqQ| GKw`b AvM cixv_x`i nvZ ckc `qv nq| cixv_xiv ckvbymvi c֯wZ wbq K` AvmQ|

cixv kl GK M֓c Aci M֓ci LvZv cixY (gyjvqb) KiQ| ZvrwYK djvdj NvlYv KiQ| 6 avc Zv`i Avi ckc `qv ne bv|

Rjv cv_wgK wkv Awdmvi ckc Ki wZwb mivmwi Gm cixv wbeb| enwZevi AvgZjx e`i miKvix gWj cv_wgK we`vjq wMq `LvMQ `ywU K 5g kYxi Qv-Qvxiv bZzb cwZZ cixv w`Q| cixv_x mygvBqv, Aw`jv Rvbvb Avgiv cixv w`wQ Avevi mncvwV`i LvZv `LwQ| GUv Avgv`i bZzb AwfZv|

AvgZjx DcRjv cv_wgK wkv Awdmvi Rmwgb AvKZvi Rvbvb cixv_x`i gav weKvki Rb Rjv cv_wgK wkv Awdmvi G cwZ Dveb KiQb| Avgiv Zvi wb`k Abymvi cwZwU zji wcGmwm cixv_x`i cixv wbwQ|


 
pag