AmaderShomoy.comhome


ewikvj gv-gqK RevB


nvwmeyj Bmjvg, ewikvj : ewikvji eveyM DcRjvi cvskv Mvg x I wZb gvm eqmx Kbv mvbK RevB Ki nZv KiQ ^vgx| eyaevi fvi ivZ G jvgnlK NUbv NU| Lei cq enwZevi ejv mvo 12Uvi w`K cywjk wbnZ`i jvk Dvi ewikvj kiB evsjv wPwKrmv gnvwe`vjq (kevwPg) nvmcvZvji gM cvVvq| wbnZiv njb, x myLx eMg (26) I wZbgvmi wk Kbv AvKwjgv| GNUbvi ci _K gv`Kvm fvb PvjK ^vgx LvKb nvIjv`vi jvcvv nqQb| gUvcwjUb wegvb e`i _vbvi fvic KgKZv (Iwm) gv. knx`yjvn Lybi NUbv ^xKvi Ki ejb, fvbPvjK LvKb nvIjv`vi `xNw`b _K x I mvb wbq bMixi Mwoqvicvo GjvKvi fvov evmvq emevm Ki AvmwQjv| GNUbvq LvbK AvUKi Rb cywjki ek KqKwU wUg gvV KvR KiQ ej Rvbvb wZwb|

Abw`K, ewikvji AvMjSvov DcRjvi evicvBKv Mvg mw `LjK K` Ki GK eׇK wcwUq nZv KiQ cwZciv|

eyaevi MfxiivZ G NUbv NU| enwZevi cywjk wbnZ e Ag~j miKvii jvk Dvi Ki gqbvZ`i Rb ewikvj kiB evsjv wPwKrmv gnvwe`vjq (kevwPg) nvmcvZvji gM cvVvq| G NUbvq wbnZi cy Awai miKvi evw` nq _vbvq GKwU nZv `vqi KiQb| G gvgjvq 20 Rbi bvg DjL Ki Aviv 30-40 RbK AvZbvgv Avmvgx Kiv nqQ|


 
pag