AmaderShomoy.comhome


MYRvMiYi MYmgvek AvR


wiKz Avwgi : AvR evi weKvj 4Uvq kvnevM cR PZi MYRvMiY gi MYmgvek AbywZ ne| RvgvqvZ bZv Kv`i gvjvi ivq NvlYvi w`b MZ gjevi G Kgm~wPi WvK `b gi AvnvqK Wv. Bgivb GBP miKvi| Gw`K, IB ivqi cwZev` RvgvqvZi WvKv Uvbv `yB w`bi niZvji wZxq w`b MZKvj enwZeviI niZvjweivax wgwQj KiQ MYRvMiY g|

MZ ivZ Bgivb GBP miKvi ^vwiZ GK weewZZ ejv nqQ Kv`i gvjvi mevP kvw͇Z kvw cqQ GKvˇii wk jvwaK knx`i AvZv, kvw cqQ 4 jvwaK wbhvwZZ bvix, Avgv`i exigvZvMY| UvBeybvji mvnmx fwgKv Ges hvM c`ci cwZ bZzb cR ZvB kvkxj Ges KZ| Avwcj wefvM _vKv UvBeybvji Abvb ivqi I Av`vjZ h_vchy kvw c`vb Kie, G Avgv`i `p wekvm| mv`bv : ZviK


 
pag